STARS

Název projektu anglickyShared mobility opporTunities And challenges foR European citieS

Popis projektu
Cílem projektu STARS je překlenout propast mezi potenciálními výhodami sdílení vozidel, se zvláštním důrazem na ty inovativní formy, které umožňují nejnovější technologické aplikace v odvětví dopravy, a skutečnými dopady sdílení vozidel, pokud jde o zmírnění přetížení komunikací, zmenšení ekologické stopy a zvýšení sociálního začlenění.
 
Projekt STARS dosáhne tohoto cíle integrací odborných znalostí a výzkumných metod z dopravního inženýrství, psychologie životního prostředí a ekonomiky, díky jedinečné kombinaci různých kompetencí a druhů organizací v konsorciu.
 
Úloha sdílení automobilů při zlepšování mobility v evropských městských oblastech a poskytování nových obchodních příležitostí automobilovému odvětví bude hodnocena prostřednictvím integrovaného komodálního přístupu, kde bude  vyčíslen dopad sdílení automobilů na jiné druhy cestování (veřejná doprava,  soukromé automobily). Za tímto účelem budou prozkoumány scénáře mobility.
 
Navrhovaná politická opatření budou podložena definicí sady nástrojů pro podporu rozhodování, která umožní určit nejlepší strategii implementace služby sdílení automobilů (druh propagované služby, hrubý odhad tržní dimenze, doprovodná opatření pro konkurenční způsoby cestování, obchodní příležitosti pro různé hospodářské subjekty) jako funkce socioekonomické charakteristiky oblasti, souvisejících stylů mobility, politického kontextu a souvisejících opatření a priorit v oblasti plánování udržitelné městské mobility. Budou poskytnuty rady a návody i praktické příklady.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
E
I
Odpovědnost  POLITECNICO DI TORINO
Zúčastněné strany AUTODELEN.NET, VLAAMS NETWERK AUTODELEN
GOETEBORGS UNIVERSITET
BUNDESVERBAND CARSHARING EV
PUNCH TORINO SPA
FREIE HANSESTADT BREMEN
LGI CONSULTING
CARDIFF UNIVERSITY
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
Financování Program H2020 částkou 1 805 665 EUR
Celkem  1 805 665 EUR
Harmonogram 10/2017 – 3/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769513 
http://stars-h2020.eu/