CityZen

Název projektu anglickyEnhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values

Popis projektu
CityZen reaguje na rostoucí počet měst a regionů, které si uvědomují výhody městského zemědělství pro udržitelný život a zlepšení příjmů. Jeho cílem je propagovat městské zemědělství jako úspěšnou hnací sílu ekonomické a sociální transformace tím, že tento koncept představí tvůrcům politik. Integrací modelů a postupů městského zemědělství se mají zlepšit různé regionální politiky v oblasti ekologických inovací a účinného využívání zdrojů, jako je potravinová bezpečnost, nakládání s odpady, rozvoj komunit a přizpůsobení se změně klimatu.
 
Komunitní zeleninová zahrada 1 je příkladem toho, jak se místo v Sofii (Bulharsko), které bylo kontaminováno stavebním odpadem a využíváno jako neregulované parkoviště, stává malou městskou oázou s rostoucí komunitou městských zahrádkářů.
 
Zahrada o celkové rozloze 250 m2 vznikla z iniciativy pro rozvoj městského zemědělství v Sofii a sdružení Gorička. Na všech fázích vzniku zahrady se podíleli také dobrovolníci. Terén nabídl k pronájmu městský podnik při magistrátu Sofie.
 
Za účelem revitalizace bývalých neregulovaných parkovišť byla odstraněna kontaminovaná zemina a navezena čistá zemina ze staveniště. Na seznamu prací byla také infrastruktura, jako je přívod vody a elektřiny, výstavba oplocení a parcelace. Největší starostí při zakládání a udržování zahrady bylo sdělit všechny výhody obyvatelům, jejichž parkovací místa jsou zabrána pro vytvoření zahrady. Po řadě osobních setkání sousedé nápad přijali. Na jedné z prvních akcí se zúčastnilo 85 lidí a výsledkem bylo, že se všechny pozemky rozdělily pro ekologické městské zemědělství.
 
Za možnost podílet se na projektu zahrady se vybírá symbolický poplatek, který pokrývá provozní náklady a náklady na údržbu.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI  
Odpovědnost  ARC FUND
Zúčastněné strany
Regional Development Fundo f Central Macedonia on behalf of the Region of Central Macedonia
Municipality of Beja
Higher Technical School of Agrarian Engineering – University of Valladolid
Ifls
Cimbal
Natural Heritage Foundation of Castilla y León
Fundation „Sofia Development Association“
Financování Program H2020 částkou 3 900 803 EUR
Celkem  3 900 803 EUR
Harmonogram 8/2019 – 7/2023
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/community-vegetable-garden-1-revitalized-parking-lots-in-sofia