STORM

Název projektu anglickySmart freight TranspOrt and logistics Research Methodologies

Popis projektu
Nákladní doprava a logistika prochází obdobím transformace, kdy zvýšená dostupnost digitálních technologií rychle mění tržní struktury a logistické obchodní modely. Zároveň legislativní a politické rámce směřují k minimalizaci dopadu dopravy na životní prostředí. Rychlé strukturální, organizační a behaviorální změny v tomto odvětví způsobují, že stávající data, modely a nástroje zaostávají za současným vývojem.
 
V reakci na to si projekt STORM klade za cíl studovat transformaci a strukturální změny v obchodních strukturách nákladní dopravy a logistiky z různých perspektiv a zaměřit se na budoucí výzvy a potřeby odvětví vývojem nových metod a nástrojů na podporu digitalizace, přechodu k udržitelnosti a budoucích politických potřeb.
 
STORM vytvoří jedinečnou platformu pro dialog se všemi relevantními zainteresovanými skupinami s cílem identifikovat klíčové prvky pro budoucí horizonty a směry výzkumu, podnikání a politiky v oblasti nákladní dopravy a logistiky.
 
Projekt vyvine novou generaci, přesahující současný stav analýzy dopravních dat, modely a řešení prostřednictvím případů použití v průmyslu a přispěje k inovacím a konkurenceschopnosti odvětví. Výstupem projektu STORM bude soubor nástrojů sdružující nástroje a metody zaměřené na Big Data, fúzi dat a agentové modelování aplikované na koncepty elektrifikované nákladní dopravy a nové kolaborativní, digitalizované logistické systémy. Reaguje na vznikající potřeby výzkumných pracovníků v oblasti dopravy, plánovačů a tvůrců politik a bude generovat znalosti pro realizaci inovativních dopravních politik.
 
STORM poskytne pokročilé metody a nástroje umožňující nové příležitosti a obchodní modely pro toto odvětví prostřednictvím cíleného sdílení informací a znalostí se strukturovanou podporou a spoluprací v oblasti výzkumu, analýzy politik a plánování dopravy, aby byl naplněn konečný cíl, kterým je usnadnění udržitelné transformace pro podniky a budoucí veřejné politiky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování

II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Odpovědnost 

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY

Zúčastněné strany
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
Financování

Program HORIZON 2020 částkou 1 530 141 EUR

Celkem  1 530 141 EUR
Harmonogram 1/2022 – 6/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101006700