MOMENTUM

Název projektu anglickyModelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility

Popis projektu
Převratné technologie jako MaaS a CAV přinášejí radikální změny v městské mobilitě. Cílem projektu MOMENTUM bylo vyvinout soubor nových metod analýzy dat, dopravních modelů a nástrojů na podporu plánování, schopných zachytit dopad nových možností dopravy na městskou mobilitu, a podpořit tak města v úkolu navrhnout správnou kombinaci politik pro plné využití potenciálu nových řešení mobility.
 
Konkrétními cíli projektu bylo:
  • Určit soubor pravděpodobných scénářů budoucnosti pro příští desetiletí, které je třeba zohlednit při plánování mobility v evropských městech, s přihlédnutím k zavádění převratných technologií, jako jsou například CAV.
  • Charakterizovat vznikající vzorce aktivit a cestování, a to s využitím rostoucí dostupnosti časoprostorových dat s vysokým rozlišením shromážděných z osobních mobilních zařízení a digitálních senzorů.
  • Vyvíjet prediktivní modely založené na datech pro přijímání a využívání nových konceptů mobility a dopravních řešení, zejména MaaS a sdílené mobility, a jejich interakce s veřejnou dopravou.
  • Poskytnout nástroje pro simulaci dopravy a podporu plánování schopné zvládnout nové výzvy plánování dopravy rozšířením stávajících moderních nástrojů o nové metody analýzy dat a modely poptávky po cestování vyvinuté v rámci projektu.
  • Prokázat potenciál nově vyvinutých metod a nástrojů testováním dopadu různých politik a inovativních dopravních služeb v různých evropských městech s různorodou velikostí a charakteristikami, konkrétně v Madridu, Soluni, Lovani a Regensburgu, a vyhodnocením přínosu navrhovaných opatření ke strategickým politickým cílům každého města.
  • Poskytnout pokyny pro praktické využití metod, nástrojů a poznatků získaných v rámci projektu při zpracovávání a realizaci plánů udržitelné městské mobility a dalších plánovacích nástrojů.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA
Zúčastněné strany

NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL

DIMOS THESSALONIKIS
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
STAD LEUVEN
TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
STADT REGENSBURG
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
AIMSUN SLU
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
Financování Program HORIZON 2020 částkou 2 927 875 EUR
Celkem  2 928 125 EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815069