InnovaSUMP

Název projektu anglickyInnovations in Sustainable Urban Mobility Plans for low-carbon urban transport

Popis projektu
Cílem projektu InnovaSUMP bylo zavést:
  • Inovace, vylepšení a pokroky v přípravě, vypracování, konzultacích, přijímání, provádění, hodnocení a monitorování plánů udržitelné městské mobility (SUMP) na základě zavedené metodiky EU (Čistá doprava, Městská doprava; Eltis) pro podporu, financování, provádění a zlepšování udržitelné nízkouhlíkové městské dopravy a politik a opatření v oblasti mobility.
  • Do plánů udržitelné městské mobility lze zahrnout politiky a opatření, které podporují využívání řešení udržitelné mobility a investice do nich, tj.: vysoce kvalitní systémy veřejné dopravy, alternativní/čistá paliva, elektrická vozidla, inteligentní jízdenky, logistika městské nákladní dopravy, aktivní způsoby cyklistiky a chůze, nové formy vlastnictví a užívání automobilů, kontrola přístupu, zpoplatnění přetížení, spravedlivá a účinná tvorba cen, mobilní aplikace ICT, dopravní infrastruktura ITS, doprava na vyžádání, zlepšení intermodality pro "bezproblémové" cestování, propojení s iniciativami v oblasti mobility Smart Cities atd; včetně zapojení zúčastněných stran, účasti veřejnosti, konzultačních postupů, aplikací sociálních médií, formulování a přijímání politik městskými a dopravními orgány, polycentrického přístupu k SUMP pro regionální orgány (PolySUMP). Tato opatření představují několik příkladů, které mohou města realizovat.
  • Politické a institucionální důsledky pro pokrok v zavádění a financování inovativních řešení udržitelné mobility.
  • Přínos inovací procesu SUMP k: regeneraci měst, sociálnímu začlenění, úvahám o rovnosti, ekonomice, konkurenceschopnosti, efektivním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, posílení postavení občanské společnosti, soudržnosti, vazby na "Balíček městské mobility 2013", vazby na Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP), střednědobý přezkum Bílé knihy a cíle strategie Evropa 2020.
  • Vylepšení metodiky SUMP: Podpora nízkouhlíkových řešení mobility, výzkum cestovního chování a analýzy potenciální odezvy uživatelů, integrace cenových a finančních opatření, plánování pro návštěvníky v turistických destinacích, kampaně, hodnocení, aplikace ITS a ICT.
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost 

Nicosia municipality

Zúčastněné strany
CITY OF PRAGUE
DEVON COUNTY COUNCIL
MUNICIPALITY OF RAVENNA
MUNICIPALITY OF KORDELIO-EVOSMOS
MUNICIPALITY OF VISEU
MUNICIPAL ENTERPRISE „CONNECTION SERVICES“ VILNIUS
MUNICIPALITY OF IASI
ARISTOTLE UNVERSITY OF THESSALONIKI SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS
Financování Program INTERREG částkou 1 622 066 EUR
Harmonogram 1/2017 - 6/2021
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innovasump/