CISMOB

Název projektu anglickyCooperative information platform for low carbon and sustainable mobility     

Popis projektu
Hlavní vizí CISMOB bylo podporovat inovativní způsoby snižování uhlíkové stopy a zvyšování udržitelnosti městských oblastí prostřednictvím zlepšování efektivity využívání městské dopravní infrastruktury pomocí informačních a komunikačních technologií. V souvislosti s rostoucí dostupností senzorových technologií pro monitorování a zaznamenávání velkého množství dat je společnou výzvou pro tvůrce politik určit nejlepší postupy, jak tyto nové zdroje dat využít a využít je pro stanovení prioritních oblastí zásahů, efektivní správu stávajících silničních sítí, informování občanů a jejich motivaci k volbě udržitelnějších možností mobility. 
 
Projekt CISMOB se zaměřil na zlepšení provádění regionálních politik a místních programů mobility tím, že získal důkladné znalosti o různých dopadech souvisejících s dopravou a hlavních zranitelných místech spojených s různými zónami území.
 
Partneři CISMOB se domnívali, že politika a místní programy mobility by se neměly zaměřovat na minimalizaci určitého parametru (např. úrovně dopravních zácp), ale spíše na podporu holistických přístupů schopných odpovědět na otázky: Co (minimalizovat)? Proč? Kdy? Kde? A jak?
 
Regionální a politické nástroje by také měly poskytovat rámec ukazatelů pro hodnocení a informování o nákladech a přínosech environmentální účinnosti různých řešení mobility. CISMOB integroval soubor měst a regionů s různorodými charakteristikami, které byly v projektu zastoupeny institucemi s navzájem se doplňujícími profily.
 
Všichni partneři spolupracovali s cílem osvojit si osvědčené postupy udržitelného řízení městské dopravy s využitím informačních a komunikačních technologiíKonaly se semináře, výměnné programy pro zaměstnance a akce zaměřené na šíření informací s cílem vyměnit si místní zkušenosti, osvojit si osvědčené postupy a posílit účast občanů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Universidade de Aveiro
Zúčastněné strany
Municipality of Agueda
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
Stockholms universitet
AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGIA
Organizatia Romana pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – ITS Romania
Financování Program ERDF (Interreg Europe) částkou 855 065 EUR
Celkem  1 014 386 EUR
Harmonogram 4/2016 – 3/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18808/Cooperative-information-pla-EN/