ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

CISMOB

Název projektu anglickyCooperative information platform for low carbon and sustainable mobility     

Popis projektu
Hlavní vizí CISMOB bylo podporovat inovativní způsoby snižování uhlíkové stopy a zvyšování udržitelnosti městských oblastí prostřednictvím zlepšování efektivity využívání městské dopravní infrastruktury pomocí informačních a komunikačních technologií. V souvislosti s rostoucí dostupností senzorových technologií pro monitorování a zaznamenávání velkého množství dat je společnou výzvou pro tvůrce politik určit nejlepší postupy, jak tyto nové zdroje dat využít a využít je pro stanovení prioritních oblastí zásahů, efektivní správu stávajících silničních sítí, informování občanů a jejich motivaci k volbě udržitelnějších možností mobility. 
 
Projekt CISMOB se zaměřil na zlepšení provádění regionálních politik a místních programů mobility tím, že získal důkladné znalosti o různých dopadech souvisejících s dopravou a hlavních zranitelných místech spojených s různými zónami území.
 
Partneři CISMOB se domnívali, že politika a místní programy mobility by se neměly zaměřovat na minimalizaci určitého parametru (např. úrovně dopravních zácp), ale spíše na podporu holistických přístupů schopných odpovědět na otázky: Co (minimalizovat)? Proč? Kdy? Kde? A jak?
 
Regionální a politické nástroje by také měly poskytovat rámec ukazatelů pro hodnocení a informování o nákladech a přínosech environmentální účinnosti různých řešení mobility. CISMOB integroval soubor měst a regionů s různorodými charakteristikami, které byly v projektu zastoupeny institucemi s navzájem se doplňujícími profily.
 
Všichni partneři spolupracovali s cílem osvojit si osvědčené postupy udržitelného řízení městské dopravy s využitím informačních a komunikačních technologiíKonaly se semináře, výměnné programy pro zaměstnance a akce zaměřené na šíření informací s cílem vyměnit si místní zkušenosti, osvojit si osvědčené postupy a posílit účast občanů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Universidade de Aveiro
Zúčastněné strany
Municipality of Agueda
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
Stockholms universitet
AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGIA
Organizatia Romana pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – ITS Romania
Financování Program ERDF (Interreg Europe) částkou 855 065 EUR
Celkem  1 014 386 EUR
Harmonogram 4/2016 – 3/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18808/Cooperative-information-pla-EN/