ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SOLEZ

Název projektu anglickySmart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities

Popis projektu
Většina evropských měst byla vybudována v okolí svého prapůvodního centra osídlení. Toto jádro města je často centrem obchodu, zábavy i sídlem státní správy a samosprávy. V konečném důsledku jsou centra měst původcem podstatné části dopravy s periferními městskými oblastmi i zázemím měst, kde se každoročně rozšiřuje fenomén urbanizace a způsobuje rostoucí poptávku po přepravě.

K řešení tohoto fenoménu mohou být využity různé nástroje, jako např. omezení vjezdu do centrální zóny, umístění a zpoplatnění parkovacích ploch, zlepšení služeb veřejné dopravy. Každý z těchto přístupů nicméně prokázal současně určité výhody a nevýhody, které musí být posouzeny, aby mohla být vybrána efektivní řešení pro každé funkční urbanizované území (FUA).
 
Projekt SOLEZ sdružil města, zajímající se o řešení v oblasti nízkouhlíkové mobility, zlepšil jejich strategie a vytvořil „chytré“ služby a produkty týkající se konceptu nízkoemisních zón (LEZ) ve funkčních urbanizovaných územích. Aktivity projektu zohlednily potřeby místních úřadů, obyvatel, turistů i soukromých poskytovatelů dopravních a přepravních služeb a vedly k posílení dialogu klíčových aktérů o omezení přístupu do center měst prostřednictvím formulace a implementace vhodných konzultačních strategií a iniciativ oslovení klíčových aktérů, návrhu, vývoji a pilotní aplikaci inovativních služeb a řešení založených na informačních a komunikačních technologiích a podporujících fungování nízkoemisních zón a jiných opatření omezujících vjezd do center měst, čímž došlo k redukci vedlejších negativních efektů těchto opatření. Tím SOLEZ přispěl k dosažení cílů Evropské unie pro redukci dopravy ve funkčních urbanizovaných územích zlepšením kapacit veřejných úřadů pří plánování nízkouhlíkové mobility a zvýšil míru přijatelnosti navrhovaných řešení.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  Město Vicenza 
Zúčastněné strany Město Dubrovník 
Univerzita v Záhřebu, Fakulta strojního inženýrství 
Centrum dopravního výzkumu 
KORDIS JMK 
Město Graz 
Panonská obchodní komora 
Město Turín 
Město Gdaňsk 
Město Žilina 
Financování Program Interreg CE částkou 1 933 734 EUR
Harmonogram 6/2016 – 7/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17657/Smart-Solutions-supporting--EN/