Přeshraniční výměna dat

Název projektu německyGrenzüberschreitender Datenaustausch

Popis projektu
S cílem vytvořit přeshraniční interoperabilitu v celé Evropě a zajistit ji v dlouhodobém horizontu je nezbytná společná vize ITS a koordinace úkolů jednotlivých zúčastněných stran. Za tímto účelem je nutné v jednotlivých státech zajistit vhodné technologické a organizační rámcové podmínky. Stejně důležité je, že průkopníci v oblasti ITS znají situaci v sousedních zemích a jejich možné problémy s cílem společně rozvíjet a provozovat přeshraniční řešení založená na vzájemném porozumění.

Na jedné straně je zajištěna kompatibilita se systémy ITS prostřednictvím koordinace se sousedními zeměmi. Na druhou stranu možná přeshraniční výměna dat zvýší efektivitu systémů a tím přiblíží vizi celoevropských řešení ITS. Tím je zajištěno, že provedené investice jsou bezpečné pro budoucnost a že další krátkodobé úpravy nejsou nutné.

Projekt koridoru CROCODILE je založen na  spolupráci ministerstev dopravy, provozovatelů silnic a poskytovatelů dopravních informací. Partneři z Rakouska, České republiky, Německa (Sasko, Sasko-Anhaltsko, Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko), Řecka, Maďarska, Itálie, Rumunska, Slovinska a Kypru spolupracovali na podpoře přeshraniční nákladní a osobní dopravy prostřednictvím inovačních služeb ITS.  Je prováděna optimalizace implementace dálniční infrastruktury. Koordinace se sousedními zeměmi zajišťuje kompatibilitu systému. Řešení pro výměnu dat o provozu, které bylo vyvinuto v rámci projektu CROCODILE, má za cíl definovat minimální soubor referenčních dat, který může být harmonizován ve formátu DATEX II. Konkrétním případem použití je výměna informací o nadnárodních dopravních datech, s nimiž nejsou třídy DATEX II vzájemně přesně sladěny.

V projektu CROCODILE bylo dosaženo následujících výsledků:
  • Vytvoření silniční ITS-infrastruktury (např. dopravní kamery, smyčky a senzory počasí) ke sběru dopravních dat
  • Rozvoj, rozšiřování a propojení místních a národních dopravních informačních center
  • Rozvoj strategií přeshraničního řízení a kontroly dopravy
  • Zavedení inovačních dopravních informačních služeb a propojení stávajících služeb
  • Provádění ITS-směrnice o národním přístupovém bodě (National Access Point )

Tento problém ukazuje na jedné straně obrovský pokrok ve výměně dopravních údajů a současně obtíže, které je doprovázejí, a stále více se týkají podrobností. Kdykoli členské státy používají DATEX II k distribuci dopravních informací, existuje riziko, že normy budou používány různými způsoby. To vyžaduje harmonizaci v rámci normy tak, aby různé státy mohly spolehlivě používat vyměněné prvky DATEX II. Za tímto účelem byla vyvinuta takzvaná specifikace middleware, která harmonizuje prostřednictvím koordinovaného minimálního datového setu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Ministerstvo dopravy, provozovatelé silnic a poskytovatelé dopravních informací