LinkingDanube

Název projektu německyLinkingDanube

Popis projektu
Problematika multimodálních, přeshraničních informací o cestování je v celoevropském programu velká. Rakousko v současné době hraje v této oblasti průkopnickou roli, a to jak z hlediska vnitrostátních, tak i přeshraničních aktivit. Rakouské hranice již byly překročeny systémem dopravních informací, Rakousko - evropský projekt EDITS26 věnoval tomuto tématu více než dva roky. Z regionálního hlediska projekt stavěl na rakouských zkušenostech. Dalším krokem je konsolidace udržitelnosti vyvinutých řešení a zajištění interoperability mezi rakouskými systémy a sousedními zeměmi.

Konkrétně to znamená posun od čisté výměny dat ke skutečně přeshraničnímu propojení služeb. Z technického hlediska je hlavní výhodou vyšší efektivnost přeshraničního směrování, protože nejsou vyměňovány žádné velké objemy dat, ale služby jsou přímo propojeny a směrování tak může probíhat decentralizovaně. Na druhou stranu existují výhody pro koncové uživatele, neboť dlouhodobě dostávají vyšší kvalitu a prostorové pokrytí, což zase podporuje přenos na multimodální mobilitu.

Projekt LinkingDanube se zabývá Proof-of-konceptem přeshraničního propojení cestovních služeb a integrací poptávky do těchto služeb. Staví na znalostech projektu EDITS a současném stavu diskuse na evropské úrovni o provádění multimodálních cestovních informačních služeb v celé EU. Pro propojení služeb jsou k dispozici první standardy, ale stále ještě není dostatek zkoušeností. Dalším logickým krokem je tedy propojení přístupů s evropským vývojem.

V malých pilotních projektech bude implementace vyvinuté koncepce testována v Rakousku, Maďarsku, České republice, Slovinsku, Slovensku a Rumunsku a výsledky budou podrobeny důkladnému hodnocení a validaci.V této souvislosti sleduje LinkingDanube následující cíle:
  • Rozvoj koncepce a demonstrace nadnárodního plánování tras pro Podunají na základě integrovaného přístupu pro propojení služeb prostřednictvím distribuovaného směrování z rozbočovače do centra (větší města / dopravní uzly).
  • Rozvoj koncepce a demonstrace integrace poptávky, zejména ve venkovských oblastech, a propojení regionů se sítí TEN-T.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Zúčastněné strany AustriaTech Federal Agency for Technological Measures Ltd.
Financování Celkové náklady: 2917931 EUR
ERDF Contribution: 2480241 EUR
LinkingDanube je spolufinancován Dunajským nadnárodním programem Evropské unie
Harmonogram 2017 - 2019
Kontakt http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/linking-danube
bettina.neuhaeuser@austriatech.at