Optimalizace tras při odklízení sněhu na páteřní silniční síti

Název projektu německyTourenoptimierung der Schneeräumung am hochrangigen Straßennetz

Popis projektu
Cílem projektu byl výpočet optimalizované trasy pro odstraňování sněhu pro oblast údržby dálnice (ABM) Jettsdorf. Odstraňování sněhu v síti ASFINAG bude ideálně probíhat ve „štafetovém“ režimu. Hlavní jízdní pruhy jsou uvolňovány většinou dvěma vozidly tak, aby se odstranil sníh z co největšího počtu jízdních pruhů. Toto rozložení vozidel vyžaduje velmi podrobné posouzení vzdálenosti, aby se umožnila nezbytná synchronizace. Kompletní odklízení zahrnuje také velmi komplikované vyčistění ramp, přípojných bodů a míst otáčení vozidel. Kromě charakteristik PK byly zahrnuty i další relevantní rámcové podmínky, které je třeba vzít v úvahu při plánování tras. V optimalizačním modelu byly zahrnuty obecné podmínky, jako jsou definované cestovní časy a počet stávajících vozidel. Doba oběhu je časový rámec, který uplyne od začátku odklízení, až do dalšího zahájení odklízení. Zahrnuty v tomto období nejsou jen časy, ve kterých se vozidla nacházejí, ale také časy pro opětovné nakládání soli nebo posypového materiálu.

Výsledky projektu ABM Jettsdorf ukázaly optimalizované plány pro úplné odklizení sněhu s přihlédnutím k pokud možno k rovnoměrnému vytížení vozidel. Dalo by se také prokázat, že v současné době používané trasy jsou velmi kvalitní, mohla by se vypočítat přesná vylepšení pro složité uzly nebo ještě větší časovou synchronizaci. Výsledky umožňují správě komunikací vyhodnotit nová řešení a začlenit odborné znalosti z provozu, extrémní povětrnostní jevy a speciální případy do plánování tras pro odklízení sněhu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblasT III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  ASFINAG, AIT
Financování ASFINAG
Harmonogram 2016