Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR

ID projektu:  TA02030841Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02

Popis projektu:
ITS může být důležitým prvkem při ochraně silniční dopravní infrastruktury, ale i bezpečnosti provozu. Umožní  správcům komunikací eliminovat vjezd nežádoucím vozidlům na určitou část silniční sítě. 

V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh, vývoj a pilotní ověření funkce integrovaného systému monitorování a regulace nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. Systém umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat navržené strategie správců komunikací na omezování pohybu nežádoucích vozidel po vybraných pozemních komunikacích či jejich částech a podpořit nutný enforcement procedury vedoucí k naplnění cílů projektu.

V rámci projektu byly vytvořeny tyto výstupy:  
1. Lokace dopravních senzorů - Program "Lokace dopravních senzorů" na základě vstupní existující topologie dopravní sítě (kde uzel je křižovatka a hrana je cesta) s několika osazenými dopravními senzory (např. pro výpočet dopravního toku) vypočítavá a generuje ostatní hodnoty v dané topologii. Také navrhuje místa, kam vhodně osadit dopravní senzor tak, aby umožnil výpočet dalšího a co největšího počtu chybějících hodnot.
2. Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel - Software provádí výpočty pro klasifikování hmotnosti vozidel na základě délky nebo více současně měřených hodnot, jako je počet náprav, den v týdnu, hodina dne, teplota vozovky, okamžitá rychlost.  
3. Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat - Poloprovozní zpracování obrazových dat vozidel slouží pro ověření rutinního zpracování proudu vozidel. Vozidla jsou detekována indukčními senzory a snímána kamerami. Je zpracována registrační značka, tvar vozidla a doplňkově může být zjištěna funkčnost světlometů a též hmotnost vozidla (při využití dalšího senzoru).
4. Software pro vyhodnocení typu vozidla - Software je zaměřen na zpracování signálů z indukčních detektorů a piezoelektrických senzorů přítomnosti vozidla a je schopen odhalit vozidlo dané třídy a hmotnosti prostřednictvím implementace unikátních algoritmů.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG03 - Regulace vjezdu
TMS-DG07 - Plánování řízení doravy v dopravních koridorecha sítích
Podpoří funkci/e ITS  9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Strategický cíl č. 4 - Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu a zamezení závažného protiprávního jednání v dopravě
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
Podpoří opatření AP ITS ČR 5T1 - Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede k snížení nehodovosti.

5T2 - Zprovoznit monitorovací systémy za účelem prevence před trestnou činností a za účelem získávání důkazních prostředků.

1T1 -  Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.
Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

BENEFIT KPI EK Změny v počtu a závažnosti nehod
Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EK Roční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  13 326 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030841
https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22661?aid_redir=1

Kontakt koordinátora projektu: INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4,  Ing. Tomáš Stárek