Optimalizace algoritmů adaptivního řízení systému SSZ v urbanizovaných oblastech

ID projektu:  TA02030333Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02 

Popis projektu:
Řešený projekt se zabývá implementací a optimalizací algoritmů pro adaptivní řízení dopravy v rámci urbanizovaných oblastí. Cílem projektu je vytvoření SW modulu s algoritmy přizpůsobenými podmínkám dopravního chování řidičů v České republice. Modul porovná v reálném čase efektivitu řízení jednotlivých signalizovaných křižovatek s dopravní poptávkou a rozhodne o volbě signálního plánu a jeho proměnných parametrech (strategii) s důrazem na minimalizaci zdržení na dopravní síti.

Výstpy projektu:
Softwarový modul optimalizovaného adaptivního řízení dopravy - Tento softwarový modul je koncipován jako univerzálně použitelný nástroj, počítačový program, složený ze dvou softwarových knihoven: knihovna pro predikci intenzity dopravy a knihovna pro výpočet kvalitativních parametrů řízení a optimalizace řízení. Obě knihovny jsou použitelné jak v aplikaci eDaptiva, tak i v aplikacích třetích stran za předpokladu správného naplnění vstupními daty a vhodného softwarového prostředí. První knihovna (Utc.TrafficServices.DetectorDataValidation) poskytuje rozhraní pro výpočet predikovaných dat detektorů s použitím algoritmu predikce pomocí exponenciálního vyrovnávání intenzit a jejich diferencí. Každý detektor disponuje vlastní sadou parametrů, které je možné pomocí rozhraní knihovny na základě historie odchylek predikovaných intenzit od naměřených intenzit na daném detektoru individuálně dynamicky přepočítávat pro optimální konvergenci budoucí predikce k co nejvyšší přesnosti. Predikované intenzity dat představují podklad pro další výpočty modulu.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 3.3.3
9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.

3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.
Související indikátory  BENEFIT KPI EKZměna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu
Změna dopravního proudu
Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EK Roční investiční prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  11 290 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030333

Kontakt koordinátora projektu:AŽD Praha, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha