Využití informační datové základny veřejné dopravy pro řízení městského silničního provozu

ID projektu:  TA04031759Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Veřejná hromadná doprava  disponuje v současné době technologickými systémy, které kromě standardních statických informací o jízdních řádech poskytují i informace dynamické, založené na bázi technologie FCD. Zatím nebyly dostatečně prozkoumány možnosti využití těchto současných datových základen veřejné hromadné dopravy i pro dopravu individuální.

Cílem řešení projektu je výzkum a pilotní ověření možností využití současných datových základen veřejné hromadné dopravy významných měst ČR (předpokládá se Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice) pro potřeby řízení individuální automobilové dopravy. Výstupy v úvodní části projektu provedených analýz tak budou tvořit základ pro návrh, implementaci a pilotní otestování efektivní dopravně-telematické aplikace, která ověří navržené metody sdílení a specifického vytěžování datové základny VHD. Fyzicky či virtuálně tak budou integrovány stávající technologie systémů řízení dopravy se systémy VHD, které kromě standardních statických informací o jízdních řádech poskytují i informace dynamické, založené na bázi technologie FCD.  Právě nalezení způsobu společného vytěžování statických informací (vedení linek, lokalizace zastávek, apod.), FCD a dalších datových vstupů pro potřeby řízení IAD je hlavním cílem tohoto projektu. Stávající systémy řízení dopravy pak budou doplněny o modul zpracovávající on-line dopravní data/informace z vozidel veřejné hromadné dopravy. Nově implementovaný modul do dopravní řídící ústředny umožní real-time vyhodnocování získaných VHD dat, spojení se statickými a historickými daty a jejich interpretaci pro potřeby řízení a sledování městského silničního provozu. Tímto upgradem stávajících funkcionalit se tak povýší současná kvalita dopravních informací, detekce dopravních incidentů, ale i způsob řízení dopravy.
 
Cíl projektu bude naplněn následujícími stěžejními kroky:
  • Definice uživatelských požadavků 
  • Implementace systému (HW a SW části) 
  • Pilotní provoz systému
  • Vyhodnocení pilotního ověřování. Následně budou sestavena doporučení související s možnostmi integrace datových základen VHD a IAD i v ostatních městských aglomeracích České republiky. 
 
Pilotní implementace umožnila testování systému v reálném prostředí města Brna a souvisejícího regionu, která ověřila výstupní zpracovaná data. V rámci testování byla využita data z reálné flotily vozidel veřejné hromadné dopravy, která generovala potřebnou datovou základnu. V rámci pilotního provozu byly testovány klíčové části systému. Výstupy byly porovnány se současnou dostupnou datovou základnou.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 8.1.2
8.4

1.2
3.3.4
9.4
Podpoří informace/data Statická data
Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Přenosové sítě
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Rámcový specifický cíl č. 5.2
Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 1T3 -  Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury dopravními senzory: - provést analýzu senzorických systémů, - připojit dosud nepřipojené senzory do NDIC, - naplánovat další rozvoj senzorických systémů a jejich integraci do řídicího systému NDIC.

1T2 -  Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.

2O11 -  Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKAktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2015-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   3 520 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031759

Kontakt koordinátora projektu:INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.