Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů

ID projektu:  TA02031411Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02

Popis projektu:Cílem projektu je navrhnout systém, který bude na základě vstupních dat z mýtného systému modelovat predikci obsazenosti jednotlivých parkovacích míst tak, aby optimalizoval jejich využití:
  • Online implementace, telematické řešení přenosu dat k uživatelům/řidičům
  • Využití stávajících (byť nepřímých) dat z mýtných bran, vs. budování nákladné nové infrastruktury                          

Projekt se skládá ze tří částí:
1. Metodika lokalizace vhodného místa pro rozšíření/vytvoření parkoviště - Metodika je zaměřená na lokalizaci vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV na dálniční síti a základě využití historických dat z elektronického systému výkonového zpoplatnění.
2. Funkční vzorek systému - Funkční vzorek telematického predikčního systému má za cíl integrovat veškeré prvky dle navržené architektury a ověřit tak fungování celého systému pro definovanou oblast. Funkční vzorek celého systému poskytuje informace o predikované obsazenosti parkovišť na dálnici D5 v definovaných časových horizontech prostřednictvím mobilní aplikace určené pro operační systém Android.
3. Software predikčního modelu - Software PrePark vznikl jako back-end aplikace (bez grafického rozhraní) na základě predikčního modelu navrženého při řešení projektu. PrePark je softwarový statistický nástroj, který na základě dat z mýtného systému predikuje obsazenost jednotlivých parkovacích míst na dálnicích v ČR.

Přínosem projektu bude možnost posouzení možností využití dat z mýtných bran pro rychlý a relativně levný predikční model parkovací kapacity pro nákladní automobily podél dálnic, místo budování nové nákladné infrastruktury. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS FLS-DG01 - Inteligentní a bezpečné parkování kamionů
Podpoří funkci/e ITS 8.3.1
5.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.4 Opatření týkající se poskytování služeb
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 4T1 - Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla, a to i na území významných měst.

2T7 -  Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase a predikce vývoje dopravy pro navazující řídicí a informační systémy.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy

DEPLOYMENT KPI EKInteligentní a bezpečné parkování kamionů

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   13 697 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02031411
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/detail-cav_un_epca-0442471-PrePark/
https://www.math.muni.cz/~amathnet/presentations/Brabec.pdf
http://www.lss.fd.cvut.cz/veda-a-vyzkum/projekty/zahajene-2012/parkovaci-kapacity

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu: FD ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek