Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech

ID projektu:  TA04031524Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Formáty dopravních dat jsou roztříštěné a neřeší světové ani evropské standardy, užívané popisy poloh, nerespektují možnosti odběratelů a způsobují velkou ztrátovost informací. Projekt Kamelot je proto navržen tak, aby tento současný stav vyřešil a usnadnil práci jak poskytovatelům dopravních dat, tak jejich zákazníkům.

Kamelot je služba, která umožňuje poskytovatelům primárních dopravních dat (např. intenzity dopravy, dojezdové doby, obsazenost parkovišť atp.) jejich poskytování odběratelům tím, že poskytuje převod do dat do různých standardizovaných formátů včetně převodu popisu polohy tak, jak to vyhovuje odběratelům a zároveň řeší řadu souvisejících agend (správa odběratelů, monitoring, archivace). Projekt  cílí na platformu, která bude na výstupu podporovat různé formáty, zejména však DATEX II a TPEG. Systém nabídne možnost formou zásuvných modulů provést transformaci formátu.  

Projekt je zaměřen zejména na přípravu a realizaci transformačních algoritmů, a to jak pro dopravní data, tak pro polohové informace. Konkrétně budou řešeny následující činnosti:
  •  Implementace API pro poskytování a archivaci dat.
  •  Transformace dopravních dat do formátu DATEX II.
  •  Vývoj první verze transformační služby polohových informací (OpenLR a StreetNet/GDF 4.0).
  •  Implementace monitorování kvality poskytování služeb.
  •  Implementace validace kvality primárních poskytovaných dat.
  •  Publikování dokumentace k API pro poskytování dat.

Výstupy projektu:
1. SW Trans-Loc - Software umožňuje konverzi poloh ve formátech GDF 5.0, OpenLR a Alert-C (lokační tabulky RDS-TMC) do prostorových formátů (např. kml, shp, či gpx) pro snazší vytváření lokací v externích nástrojích a dále pro snazší prohlížení výsledků (nezávislých na použitých datových sadách georeferenčních sítí pozemních komunikací).
2. SW Kamelot - Distributor - Systém určený pro distribuci dopravních informací. Po přihlášení do systému umožňuje poskytovatelům registrovat svoje data a společně s dokumentací je prostřednictvím systému zpřístupnit odběratelům. Odběratelé po přihlášení do systému mohou vyhledávat datové zdroje podle klíčových slov i fulltextově, pokud tuto funkci poskytovatel dat povolí. Po nalezení vhodných dat je odběratelům zprostředkován kontakt na poskytovatele a veškerá dokumentace dat i se schématem a vzorky. Poskytovatel a odběratel se mimo systém domluví na podmínkách odběru a následně poskytovatel uvolní v systému odběrateli dohodnuté datové zdroje. Systém umožňuje odběrateli i poskytovateli sledovat statistiky týkající se distribuce. Dále harmonizuje způsob distribuce, kdy nezáleží na způsobu poskytování či odběru té které strany a umožňuje transformaci formátů a archivaci dat.
3. Metodika pro poskytování dopravních informací externím odběratelům.
4. Metodika "Jak dokumentovat sadu různých typů poskytovaných dopravních informací".

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 886/2013 ze dne 15. května 2013, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu
souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně
Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 9.4
8.1.2
8.2.1
Podpoří informace/data DATEX II
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 6O14 -  V oblasti veřejných zakázek je nezbytné nastavovat zadávací podmínky s odkazem na vhodné normy a standardy, a u existujících zařízení, jejichž parametry a rozhraní nejsou podle konkrétních norem, uvádět v zadávací dokumentaci odpovídající vyčerpávající technický popis způsobu komunikace nebo připojení. V budoucnu tak budou minimalizovány potíže s nekompatibilitou systémů a otevřená soutěž také ušetří značné dodatečné finanční náklady na překonání technických bariér.

2T5 -  Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů v ČR především z pohledu dynamiky dopravních proudů a automatického sledování kolapsu dopravních proudů vedoucích ke kongescím. Na národní úrovni zajistit průběžné monitorování a vyhodnocování dopravních toků v reálném čase, v nepřetržitém režimu 7/24. Na základě těchto měření sledovat dopad implementace technologií a služeb ITS.

2T7 -  Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase a predikce vývoje dopravy pro navazující řídicí a informační systémy.

2O17 - Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
Související indikátory indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKSlužba výměny dat z DATEX II (nad službami)

BENEFIT KPI EKZměna dopravního proudu

FINANČNÍ KPI EKRoční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   7 982 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031524
http://www.ceda.cz/cs/sluzby/Projekty-VaV/

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu TamTam Research, s. r. o., Slunečnicová 338/3, Ráj, 734 01 Karviná, Jan Vlčinský