Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací

ID projektu:  TB0500MD014Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Výzkumná potřeba vychází z nutnosti zavedení požadavků směrnice ITS 2010/40/EU do národního prostředí, a to včetně tzv. Akčního plánu, který stanoví oblasti priority podpory EU směrem k panevropské integraci v oblasti inteligentních dopravních systémů. V rámci Prioritní oblasti I: Optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování je požadavkem zavedení jednotného formátu poskytování dopravních informací DATEX II. Výsledky výzkumné potřeby napomohou k dosažení vnitrostátní i mezinárodní interoperability systémů pro výměnu informací o silničním provozu mezi dopravními informačními centry vydáním aplikačního pokynu pro implementaci DATEX II v praxi a cílenou podporou harmonizace užívaných datových formátů.

Projekt umožní celistvě zakotvit požadavky evropské legislativy (směrnice 2010/40/EU), související s DATEX II, do českého prostředí jednotným a úsporným způsobem. Projekt rozpracuje formou Aplikačního pokynu (metodiky) stávající Akční plán rozvoje ITS v oblastech souvisejících s DATEX II, navrhne vhodné formy realizace a poskytne podklady pro případné související legislativní a organizační kroky, projekt dále podpoří harmonizaci užívaných datových formátů.

Cíle výzkumné potřeby spočívají v „Zavedení evropského standardu poskytování dopravních informací DATEX II do praxe v ČR“. 

Výsledky budou využity při zavádění systému pro elektronickou vnitrostátní i přeshraniční výměnu dat o silničním provozu a o cestování mezi dotčenými subjekty tak, jak to předpokládá směrnice EU č. 40/2010/EU. Výsledky projektu řeší nejen potřeby samotného MD ČR, ale i jím řízených institucí. Semináře přispějí k lepšímu pochopení problematiky DATEX II u státních poskytovatelů dopravních informací a přispějí ke kvalitnější implementaci do praxe. Výstupy z připomínkového řízení k datovým profilům budou poskytnuty správcům připomínkovaných profilů jak v ČR, tak v Evropě. Ministerstvu dopravy pomůže fundovaně plnit požadavky Evropské komise na zavádění směrnice ITS (2010/40/EU) a jejího Akčního plánu, průmyslu pak připravit se na výsledky, které panevropská integrace přinese - možnosti poskytovat panevropské služby a softwarové aplikace pro oblast dopravních informací.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 886/2013 ze dne 15. května 2013, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně
Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
DTX-DG01 - Služba výměny dat z DATEX II
Podpoří funkci/e ITS 8.2
Podpoří informace/data DATEX II
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T2 -   Zavedení evropského standardu poskytování dopravních informací DATEX II do praxe v ČR.
Související indikátory DEPLOYMENT KPI EKSlužba výměny dat z DATEX II (nad službami)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016 

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   1 659 000 Kč

Zdroje informací: http://www.telematika.cz/download/doc/04_Bures_TamTam_Zavedeni_evropskeho_standardu_DATEX_II.pdf
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0500MD014

Kontakt koordinátora projektu:TamTam Research, Slunečnicová 338/3, 734 01 Karviná, Ing. Petr Bureš, Ph.D.