Centrum pro rozvoj dopravních systémů

ID projektu: TE01020155Projekt z programu: TAČR Centra kompetence
Projekt z výzvy: STA02012CK

Popis projektu:
Centrum pro ROzvoj DOpravních Systémů (RODOS) vytváří strategické partnerství spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Budou vyvinuty nové metody monitorování, modelování, řízení, ovlivňování, podpory a zpoplatnění mobility. V rámci SVA centra budou řešeny úlohy spojené s efektivním plánováním rozvoje dopravní infrastruktury, regulací poptávky pomocí cenových mechanismů, nástroji ovlivňujícími rozhodování lidí a systémy vzdělávání koncových uživatelů. Dlouhodobým strategickým cílem centra je vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 3.1
3.3
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s ím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.4
Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2T5 -   Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů v ČR především z pohledu dynamiky dopravních proudů a automatického sledování kolapsu dopravních proudů vedoucích ke kongescím. Na národní úrovni zajistit průběžné monitorování a vyhodnocování dopravních toků v reálném čase, v nepřetržitém režimu 7/24. Na základě těchto měření sledovat dopad implementace technologií a služeb ITS.

2O3 - Poskytovat včasné, ověřené a prostorově dostatečně přesně umístěné informace o standardních a mimořádných dopravních situacích. Řidiči budou informováni o dopravních událostech a stavech na komunikaci, kde bezprostřední nebezpečí sice nehrozí, ale na základě poskytnuté informace může např. zvolit jinou trasu, jiný druh dopravy, užít jiné parkoviště atd. a tím se vyhnout komplikacím. Jedná se o následující typy informací: - dočasně kluzká vozovka: tato data ŘSD poskytuje (nebezpečí smyku), - zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - nezajištěné místo nehody: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - krátkodobé práce na silnici: tato data ŘSD poskytuje, - snížená viditelnost: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - vozidlo v protisměru: tato data ŘSD poskytuje na D1, D2, D5, - nezajištěná zablokovaná silnice: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - mimořádné povětrnostní podmínky: tato data ŘSD poskytuje.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKAktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách

BENEFIT KPI EKZměna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu

Harmonogram realizace: 2012-2019

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   260 191 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TE01020155
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020155

Kontakt koordinátora projektu:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - IT4Innovations, Ing. Martin Hájek