Systém pro trvalé snímání intenzity dopravního zatížení na vybrané komunikaci a SW aplikace pro vizualizaci dosažených hodnot skutečného zatížení (počtu a směru jízd dopravních prostředků) v reálném čase

ID projektu:  TA03030474Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02013TA03

Popis projektu:
Správné rozhodování o budoucí podobě dopravních sítí je řešitelné pomocí systému monitorování skutečného počtu dopravních prostředků na dopravních komunikacích. Bez skutečného zatížení (počtu dopravních prostředků, které využívají dopravní komunikaci) není možné hodnotit ani význam, ani nutnost a pořadí investic do dopravní infrastruktury. Na straně druhé je samotná bezpečnost dopravy, která je základním předpokladem realizace dopravy jako systému zabezpečujícího ekonomické, kulturní a společenské fungování společnosti. Bezpečná doprava a počet dopravních prostředků spolu významně souvisí. Vzájemný vliv je pak vyjádřen skutečným počtem dopravních nehod, které v souvislosti s počtem dopravních prostředků, technickým stavem dopravní komunikace a chováním účastníků silničního provozu významně ovlivňují celý systém dopravy na vybrané komunikaci či dopravní cestě.

Projekt řeší problematiku trvalého monitorování dopravní komunikace a následného zpracování dat do přijatelné vizuální podoby. Zobrazení výsledků monitorování do obecného mapového prostředí pak umožní uživateli efektivní, časově reálné hodnocení a následné přijetí objektivního rozhodnutí.  Obecné výstupy jsou základem analýz pro specializované rozhodování a řízení.

Projekt obsahuje tyto výstupy:
1. SW aplikace pro zpracování dat a vizualizaci do obecného mapového prostředí - SW aplikace zobrazuje místa měření dopravního zatížení komunikace s GPS určením a zároveň se záznamem intenzity dopravy a grafickým vyjádřením této intenzity,
2. Systém monitorovacích zařízení - Vzájemně propojený systém nejméně 15 ks monitorovacích zařízení na vybraných křižovatkách zvolené silnice I. nebo II. třídy,
3. Funkční vzorek - sestavený přenos dat monitorování v reálném čase - Měřicí přístroj pro snímání intenzity dopravního zatížení na vybrané komunikaci v reálném čase.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b)
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 3.1
3.3.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 1T2 -  Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.

2T5 - Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů v ČR především z pohledu dynamiky dopravních proudů a automatického sledování kolapsu dopravních proudů vedoucích ke kongescím. Na národní úrovni zajistit průběžné monitorování a vyhodnocování dopravních toků v reálném čase, v nepřetržitém režimu 7/24. Na základě těchto měření sledovat dopad implementace technologií a služeb ITS.

6T17 - Rozvíjet a podporovat systémy pro jednotný a přesný popis dopravní infrastruktury pro přesnou lokalizaci a zobrazení dopravních informací a situace až na úroveň mapové vizualizace. Zajistit konsolidaci a rozvoj datového fondu dat o dopravě jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů a měst.
Související indikátory   AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

BENEFIT KPI EK
Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2013-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   7 820 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA03030474

Kontakt koordinátora projektu:B&C Dopravní systémy s.r.o., Husova 517, 411 17 Libochovice, Pavel Beneš