Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel

ID projektu:  TA04031141Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04 

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj inovovaného typu světelných signalizačního zařízení (SSZ). Inovace bude založena na použití detektorů nové generace, které jsou schopny sledovat průběžnou polohu, rychlost a třídu vozidla na celé sledované oblasti - desítky až stovky metrů.

Na konci projektu bude k dispozici funkční a v reálném provozu otestovaný vzorek SSZ, který bude plně využívat možností detektorů nové generace pro řízení dopravy v duchu stávající koncepce - tzn., že zvýší plynulost dopravy.

Výstupem projektu je užitný vzor - SSZ s aktivním zajištěním bezpečnosti - systém aktivní bezpečnosti světelného signalizačního zařízení. Řešení je navrženo tak, aby nevyžadovalo žádné speciální technologie a plně odpovídalo stávající legislativě týkající se provozu na pozemních komunikacích. Toho je dosaženo využitím běžných výstražných technologií, jejichž aktivace je závislá na vyhodnocení způsobu přibližování jednotlivých vozidel. Řešení se zaměřuje na situace, které mohou potenciálně vést k dopravní nehodě. Ve stručnosti jde o následující situace a jimi vyvolané reakce řadiče SSZ:
* Potenciální rozdílná reakce na ukončení signálu „Volno“ řidiči dvou za sebou jedoucích vozidel – prodloužení signálu „Volno“ tak, aby první vozidlo neohrozilo prudkým brzděním vozidlo bezprostředně následující.
* Výskyt vozidla v dilema zóně – prodloužení signálu „Pozor!“ – žlutá a odsunutí mezičasů najíždějících kolizních signálních skupin adekvátním způsobem, aby nedošlo k jejich vzájemnému ohrožení.
* Nepozornost řidiče blížícího se ke křižovatce během signálu „Stůj!“ – aktivace dodatečného výstražného osvětlení, např. podél stopčáry, která upoutá pozornost řidiče.
* Řidič vozidla, který vědomě nerespektuje signál „Stůj!“ – aktivace výstražné sirény v oblasti ramene, ze kterého takové vozidlo vjíždí do křižovatky.  

Dále byl vytvořen funkční vzorek - Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace, jehož podstatou  je řadič světelně řízené křižovatky, který komunikuje s detektory nové generace, využívá jejich data a umožňuje tak implementovat řízení pro plynulejší a bezpečnější provoz.
  
Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
TIS-DG03  - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovným obslužným personálem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 3 - Zvýšení  bezpečnosti dopravního provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T5 -  Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.

3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.

5T1 -  Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede k snížení nehodovosti.
Související indikátory  AP ITS ČRSnížení závažných následků zraněných osob v silničním provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EK
Změna dopravního proudu
Změna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu
Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EK
Roční investiční prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2014-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   6 112 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031141

Kontakt koordinátora projektu:PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, 627 00 Brno