Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách

ID projektu:  TB0500MD017Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
V poslední době se účastníkům silniční dopravy poskytují aktuální a ověřené dopravní informace, ve stanovených oblastech se zajišťuje dohled nad dopravní situací a koordinované řízení dopravy z řídícího centra. Národní dopravní informační a řídicí centrum v Ostravě shromažďuje pomocí kamer, detektorů a meteohlásek (systémů ITS) informace o dopravních nehodách, uzavírkách, kolonách, vlivu počasí a dalších událostech na silnicích. Dispečeři NDIC ovládají nepřenosné i mobilní informační tabule nebo jiná k tomuto účelu určená zařízení na dálnicích a rychlostních silnicích, pomocí kterých informují řidiče o dopravní situaci, příp. jim dávají pokyny, a tímto způsobem tak ovlivňují jízdu dopravního proudu. Řidiči jsou o dopravních událostech informováni také vozidlovými systémy, např. prostřednictvím mobilní aplikace dopinfo.cz. Ale v rámci dopravy vznikají incidenty a nehody (oznámené a řešené IZS) na všech typech dopravní sítě. Dopady na dopravu se však vždy řeší pouze pro jeden typ dopravy, kterého se incident bezprostředně týká. Např. úraz na kolejovém svršku se řeší jen s dopadem na železniční dopravu. Ekvivalentem je pak nehoda na silnici a řešení její dopadu pouze na silniční dopravu. Jediná, kdy se řeší dopady mezi různými typy dopravy, jsou místa jejich vzájemného úrovňového křížení (např. železniční přejezdy). Dále i sekundární dopad v případě přerušení dopravního proudu na jednom typu dopravy a jeho přesměrování na jiný je nutné předurčovat a simulovat. Neměla by se stát pak situace, kdy přerušení jednoho dopravního proudu zapříčiní v případě nedostatečné infrastruktury přerušení dalšího dopravního proudu. Nemluvě o dopad dvou a více přerušení dopravních proudů v jedné uzavřenější oblasti nebo dvou oblastí s výrazným dopravním proudem. Navíc krizové situace si mnohdy vyžadují přesměrování dopravních proudů mimo zasaženou oblast. Při řešení mimořádných situací naprosto chybí přeshraniční vazba na příslušné orgány, které mají řešení takovýchto situací v kompetenci. 

Pro zvýšení využití ITS v oblasti řešení mimořádných situací je třeba zpracovat plány pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách, a to jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních státech, přičemž tyto plány by měly zahrnovat organizační postupy při běžných, mimořádných i krizových situacích pro plánování, pořízení a následné využití implementovaných systémů ITS při mimořádných a krizových dopravních situacích, a to napříč resorty a všemi složkami IZS. V případě živelných katastrof či jiných rozsáhlých mimořádných situací je rovněž třeba zajistit informovanost o aktuálním stavu dopravní infrastruktury a možných omezeních jejího využití. Zmíněné plány pro řízení silničního provozu budou zahrnovat i návrh optimálního organizačního postupu odstraňování překážek silničního provozu s cílem co nejvíce snížit dobu omezení provozu na silniční síti z důvodů dopravní nehody.

Metodika se uplatní v následujících oblastech:
· Orientace v problematice tvorby informačních vazeb mezi organizacemi krizového řízení a organizacemi řízení dopravy včetně spolupráce se zahraničními NDIC.
· Zabezpečení možností realizace a udržitelnosti informačních vazeb z pohledu organizačních aspektů.
· Námět pro tvorbu organizačních aspektů v přípravě koncepcí, realizační fázi, a správy architektury ICT v NDIC ČR.
· Řešení vazeb informačního propojení dispečinku NDIC a dispečinků v sousedních zemích pro vzájemnou přímou distribuci dopravních informací při vzniku mimořádných a krizových situací.
· Podpora praktické realizace akčního plánu rozvoje ITS v ČR a vytvoření plánu pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných a krizových situacích.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 886/2013 ze dne 15. května 2013, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG01 - Lliniové řízení dopravy
TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS 6.1
4.1
Podpoří informace/data Nestrukturované informace
DATEX II
Podpoří přenosy Typy služeb/aplikace
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkovýc hčasových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Strateický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1 
Rámcový specifický cíl č. 3.3
Rámcový specifický cíl č. 5.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR
3O1 -  Zpracovat plány pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních zemích, přičemž tyto plány budou zahrnovat organizační postupy při běžných, mimořádných i krizových situacích pro plánování, pořízení a následné využití implementovaných systémů ITS při mimořádných a krizových dopravních situacích, a to napříč resorty a všemi složkami IZS.
 
6O14 -  V oblasti veřejných zakázek je nezbytné nastavovat zadávací podmínky s odkazem na vhodné normy a standardy, a u existujících zařízení, jejichž parametry a rozhraní nejsou podle konkrétních norem, uvádět v zadávací dokumentaci odpovídající vyčerpávající technický popis způsobu komunikace nebo připojení. V budoucnu tak budou minimalizovány potíže s nekompatibilitou systémů a otevřená soutěž také ušetří značné dodatečné finanční náklady na překonání technických bariér.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKVarování před nehodou a management nehod (Incident management)

BENEFIT KPI EKZměna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu

FINANČNÍ KPI EKRoční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 198 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0500MD017
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=39015

Kontakt koordinátora projektu:KPM Consult, KPM CONSULT, a.s., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Ing. František Kopecký, Ph.D.