Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku

ID projektu:  TA04031619Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Cílem projektu je zkoumat možnosti kooperativních systémů C2C a C2X při redukci vln v důsledku stop a go v dopravním toku, zejména u takového systému, který je na hranici kongesce. Řešitelé projektu chtějí zkoumat vliv informování vozidel v dopravním toku na plynulost jejich pohybu, nutnou míru znalosti o pohybu dopravního toku před vozidlem na chování a plynulost jízdy vozidla a vhodné způsoby sdílení takových informací. Cílem řešení projektu je popsané chování nejdříve simulovat ve vhodném mikrosimulačním nástroji a dále takto simulací získané výsledky ověřit v pilotním testu.

Přínosem projektu bude zvýšení propustnosti v úzkých hrdlech, kde vznikají kongesce, a tím také zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
V průběhu řešení projektu byly vytvořeny tyto výstupy:
1. Systém časomíry pro měření doby průjezdu s využitím družicových navigačních systémů GNSS a kooperativních systémů - technické řešení se týká využití družicových navigačních systémů GNSS pro získání přesné časové základny a využití kooperativních systémů při identifikaci měřeného objektu pro stanovování přesné doby průjezdu definovaného úseku dopravní infrastruktury nebo jinak určené dráhy.
2. Funkční vzorek vozidlové jednotky zajišťující komunikaci mezi vozidly na krátkou vzdálenost vč. HMI, které zajišťuje předání informací řidičům pro ovlivnění chování dopravního toku a pro zlepšení průběhu stop&go vlny z hlediska minimalizace časové ztráty při průjezdu vozidla.
3. Software zajišťující komunikaci mezi vozidly - komunikační software zajišťuje jak komunikaci mezi vozidlovými jednotkami v dopravním proudu, tak komunikaci s řidiči vozidel, kterým jsou předávány povely k akceleraci nebo deceleraci. Software byl vyvinut s využitím programovacích jazyků C++ a Java

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
  • Sdělení Komise KOM/2008/0886: Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě
  • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 6.2
3.3.3
8.1.3
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2 
Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T10 -  Při zavádění řešení využívající data o poloze vozidel ze systémů GNSS podporovat vybavování vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS (případně i GLONASS či Beidou) pro zajištění co nejlepší dostupnosti signálu a přesnosti určení polohy, včetně možnosti využití GBAS.

6V3 - Podporovat výzkumné a vývojové činnosti v oblasti interakce mezi člověkem a přístroji v dopravě (HMI – Human-Machine Interface/Interaction, MMI – Man-Machine-Interface).
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKSlužby a aplikace kooperativních ITS

BENEFIT KPI EKZměny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet    4 463 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031619

Kontakt koordinátora projektu:TELEMATIX SERVICES, a.s., Branická 69/66, 147 00 Praha 4, Tomáš Tvrzský