Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím radarové interferometrie

ID projektu: TB0400MD003Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Cílem projektu je ověření možnosti praktického nasazení metod založených na datech družicových systémů, resp. družicových radarových dat nižšího rozlišení pro sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur v prostředí ČR.

Základem družicové radarové interferometrie jsou družicové snímky. Za účelem maximálního snížení nákladů projekt cílil na využití snímků evropské družice Sentinel 1, které jsou k dispozici zdarma pro jakékoliv využití pro státní správy a komerční sféry. Cena dat se tedy nepromítá do nákladů služby. Výhodou rovněž je, že data ze Sentinel 1 jsou k dispozici velmi často, každé 2 dny. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS- TIS-DG06 - Počasí
Podpoří funkci/e ITS 3.10
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T12 -   Rozvíjet a podporovat systémy (včetně aplikací založených na družicových systémech jako např. dálkový průzkum Země) pro monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury – pro předvídání vlivu povětrnostní situace, záplav a povodní, dále systémy pro sledování, předvídání a varování před sesuvy a poklesy půdy na dopravní infrastruktuře nebo v jejím bezprostředním okolí a také monitorování stavu dopravní infrastruktury a sledování, zda její stav odpovídá požadavkům stanovenými technickými předpisy.
Související indikátory FINANČNÍ KPI EK
Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2015-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   3 434 000   Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB0400MD003
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0400MD003

Kontakt koordinátora projektu:GISAT s.r.o., Mgr. Jan Kolomazník