Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel

ID projektu:  TA02031465 Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02

Popis projektu:
Projekt se zaměřuje na agresivní, ofenzivní a jiným způsobem nebezpečné chování řidičů. Stávající stav totiž neumožňuje provádět efektivní monitoring, dosáhnout účinné eliminace potenciálně nebezpečného chování a systematicky takové chování postihovat.
 
Účelem projektu je vybudovat systém monitorování, vyhodnocování a předání informace bezpečnostním a zásahovým složkám, aby bylo možno nebezpečné situace předvídat a preventivně proti nim působit.

V rámci projektu byly zpracovány tyto výstupy:
1. Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu,
2. Studie ověřující možnosti integrace komunikačních rozhraní třetích stran při nasazení systému ASLAN,
3. Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování,
4. Architektura sledovacího systému,  
5. Dva experimentální scénáře pro simulaci agresivního chování.
 
Byla zpracována studie ověřující možnosti integrace komunikačních rozhraní třetích stran při nasazení systému ASLAN. Autoři si dali za cíl již při realizaci, aby navržený systém umožňoval nejen budoucí napojení do národních telematických uzlů jako je např. dispečink NDIC a bylo ho tedy možno využít jako součást národního a nadnárodního monitoringu a řízení dopravy, ale aby odpovídal i progresívním trendům v oblasti rozvoje IT a dopravní telematiky. Systém automatické videodetekce byl z tohoto důvodu navržen a připraven tak, aby ho bylo možno využít jako součást celku a zapadl do konceptu IoT a Smart City.

Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu - Monitorovací systém, který je schopen v definovaném rozsahu sledovat dopravní proud a detekovat nestandartní situace s dostatečnou spolehlivostí pro automatické nasazení. Videodetekční monitorovací systém umožňuje detekci agresivního přejíždění mezi pruhy (na základně vektoru pohybu vozidla), nepravidelné trajektorie pohybu vozidla (kličkování), předjíždění v místech se zákazem předjíždění, předjíždění zprava, mikrospánek (vybočování z definované trajektorie) a vybržďování s následkem vybočení z pruhu. Během testovacího provozu byl funkční vzorek validován. Během poloprovozu byla provedena sada experimentů, ověřující kromě funkčnosti i stabilitu a spolehlivost celého systému. Na základě těchto experimentů byly provedeny úpravy (softwarové i hardwarové), zaměřené na odstranění nalezených problémů.

Byla zpracována studie ověřující možnosti integrace komunikačních rozhraní třetích stran při nasazení systému ASLAN. Byly vytvořeny dva experimentální scénáře pro simulaci agresivního chování. Experimentálním scénářem se rozumí jednotný postup pro daný experiment, při kterém jsou všem testovaným řidičům předkládány stejné situace, na které tito musí reagovat. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
​III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální vuyžití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
TIS-DG04  - Omezení rychlosti
Podpoří funkci/e ITS 8.1.1
4.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 4
Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
Podpoří opatření AP ITS ČR 5T2 -  Zprovoznit monitorovací systémy za účelem prevence před trestnou činností a za účelem získávání důkazních prostředků.
Související indikátory  AP ITS ČRSnížení závažných následků zraněných osob v silničním provozu prostřednictvím ITS
Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKAutomatická detekce rychlosti

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   7 969 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02031465

Kontakt koordinátora projektu:České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.