Telematické a informační prostředky podpory správy dopravních cest

ID projektu:  TB0100MD011Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Dopravní informace a jejich šíření směrem ke koncovým uživatelům silniční infrastruktury představují jeden z významných nástrojů ovlivňujících efektivitu správy a řízení dopravních cest na území ČR. Právě z tohoto důvodu byl v rámci  projektu realizován podrobný rozbor aktuálního stavu v této oblasti a navržena klíčová doporučení jeho dalšího vývoje.

Cílem projektu je nastavení základních parametrů souvisejících se současným stavem a budoucím rozvojem v oblasti poskytování dopravních informací na silniční dopravní infrastruktuře. Na základě provedených analýz bylo nastaveno základní rozdělení na metodické pokyny související se sběrem dopravních dat a informací a pokyny pokrývající vlastní poskytování dopravních informací koncovým uživatelům (státní správa, samospráva, komerční subjekty, jednotlivci). Definovaný globální cíl lze v souladu s výše uvedeným rozdělit na části související s rozvojem datové základny, způsobem jejího vytěžování a v neposlední řadě metodami prezentace.

Cíl 1 - Systematický rozvoj sběru dopravních dat a informací - Prvním metodickým cílem je zajištění  systematického rozvoje dopravních dat a informací v České republice. V současné době jsou na silniční síti rozmístěny různé detekční technologie, které jsou schopny poskytovat, a poskytují, cenná dopravní data, ale nejsou využívány veškeré jejich možnosti a funkcionality. Druhou částí tohoto cíle je nastavení metodických kroků vedoucích k rozšíření současné sítě sběru dat, tak aby je bylo možné využívat pro efektivnější výkon správy silniční infrastruktury.
Cíl 2 - Rozvoj metod vytěžování dopravních dat a informací - V návaznosti na cíl 1 je třeba zajistit posílení metody vytěžování dostupných dopravních dat a  informací. V tomto smyslu je tedy cílem povýšit, s odkazem na současný stav v oblasti vytěžování datových a informačních zdrojů, logiku stávajících systémů. Ve svém důsledku tak lze i za minimálních investic (v případě současných dat) zajistit významné zvýšení užitné hodnoty výstupních informací a to jak pro státní správu a samosprávu, tak pro koncové uživatele představované jednotlivými řidiči nebo cestujícími.
Cíl 3 -  Zkvalitnění dopravně-informačních služeb poskytovaných široké veřejnosti - Zkvalitnění dopravně informačních služeb široké veřejnosti je cílem, z nějž budou benefitovat jak komerční subjekty, tak jednotlivci. Jedná se o nastavení základních metodických pravidel prezentace dopravních událostí ke koncovým uživatelům. To je z hlediska efektivity jejich tvorby a poskytování velmi významné, neboť kvalitní vstupní data je nutné ekvivalentně prezentovat. Tím dojde k významnému zvětšení cílové skupiny obyvatel a komerčních subjektů, kteří budou dopravní informace aktivně využívat v každodenním životě.

Očekávané přínosy, které s sebou přinese aplikace metodických doporučení, vychází z předpokládaného zlepšení informovanosti cestující veřejnosti, ať již osobní nebo veřejnou hromadnou dopravou. Výsledkem by tedy mělo být zlepšení dopravního rozhodování cestující veřejnosti, jakožto i subjektů podílejících se na organizování a řízení dopravy.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Preditované a real time informace o události na silniční síti
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 3.1
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

8.1.2
8.2
Podpoří informace/data Statická data
Dynamická data
DATEX II
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 1T1 -  Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.

1T2 - Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.

1T3 - Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury dopravními senzory: - provést analýzu senzorických systémů, - připojit dosud nepřipojené senzory do NDIC, - naplánovat další rozvoj senzorických systémů a jejich integraci do řídicího systému NDIC.

2O11 - Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy.
2O17 - Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb.

6O7 -  Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného rozhraní, zejména uplatňováním ČSN 01 8245 „Informační systémy ve veřejné dopravě osob – Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal).

3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.

1O2 - Z existujících systémů integrovat do NDIC další dosud chybějící data jako např. data o poloze vozidel veřejné osobní dopravy. V rámci tohoto opatření budou do NDIC integrována data z existujících ITS technologií. Půjde o tunelové celky, ITS na některých komunikacích nižších tříd a ve městech: - Integrace dat z tunelů do NDIC, - Integrace nových produktů meteorologických stanic do NDIC.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKDynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)
Aktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách
Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EKZměna dopravního proudu
Změna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2013

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 838 000 Kč

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0500MD011_metodika.pdf
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=50469
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0100MD011?query_code=sovqaacrx3tq

Kontakt koordinátora projektu:INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.