Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti

ID projektu:  TA01030859Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02011TA01

Popis projektu:
V současné době je největší slabinou stávajících technologií weigh-in-motion (WIM)  možnost přesného zvážení vozidla po celé šířce vozovky nezávisle na okamžité pozici kola nad senzorem během přejezdu. Cílem projektu je kompletní vývoj zcela nového typu senzoru na bázi změny vlastností chování optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti. Senzor bude mít kvalitativně vyšší úroveň než dosud používané senzory pro vážící systémy, které jsou založené na odlišných principech. Senzor poskytne zvýšení přesnosti měření hmotnosti projíždějících vozidel se zaměřením na nákladní automobily, korektní detekci dosud neměřitelných nebo obtížně detekovatelných parametrů projíždějících vozidel se zřetelem na možnost systémů vybavených tímto senzorem stát se pracovním měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb. V rámci projektu budou rovněž kompletně dokončeny veškeré přípravné činnosti pro zahájení sériové výroby senzoru.

Jedná se o novou generaci vah pro vysokorychlostní dynamické vážení za jízdy; výstup je koncipován jako OEM zařízení určené pro integraci do systémů pro vysokorychlostní dynamické vážení vozidel (vyhodnocovací elektroniky, klasifikátory dopravy na bázi indukčních smyček, kamerové systémy pro rozpoznávání SPZ/RZ a podobně). 

Výstupy projektu:
1. Převodníková PCB karta pro vyhodnocení optického signálu v ISO formátu kompatibilní s nově vznikajícím HW řešením WIM systému. Měřicí karta s 8 optickými vstupy a 1Gbit Ethernet výstupem pro měření signálů z optického systému dynamického vážení vozidel.
2. Prototyp + pilotní provoz - Senzor pro vysokorychlostní dynamické vážení vozidel - Nový senzor na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti s vyšší přesností měření hmotnosti projíždějících vozidel a s korektní detekcí dosud neměřitelných nebo obtížně detekovatelných parametrů projíždějících vozidel. Součástí kompletu senzoru je dedikované zařízení zpracovávající naměřené hodnoty (surová data) a poskytující standardní univerzálně použitelný datový výstup.
3. Zařízení pro měření spektrálních charakteristik vláknových mřížek - Zařízení využívá teplotní závislosti vlnové délky DFB laserové diody. Pomocí PID teplotního kontroleru je možné přelaďovat výstupní vlnovou délku laserové diody. Tímto způsobem je možné rozkmitat původní vlnovou délku 1550nm laserové diody v rozsahu +-4nm. Zařízení slouží k měření spektrální charakteristiky vláknových mřížek. Zařízení je ovládáno prostřednictvím PC s příslušným ovládacím SW, který umožňuje nastavení optického výkonu laserové diody od 0 do 100% a odečítat aktuální optický výkon na fotodetektoru při nastavené teplotě laserové diody. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS -
Podpoří funkci/e ITS -
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 4 - Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu a zamezení závažného protiprávního jednání v dopravě
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura as kvalifikovaným obslužným personálem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR -
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
9.1  Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality 
Podpoří opatření AP ITS ČR

5T5 - Upozorňovat na závažné porušování pravidel silničního provozu a zajistit adekvátní reakci bezpečnostních složek.

1T1 - Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.

Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK Roční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2011-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  31 557 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA01030859
http://www.optiwim.cz/

Kontakt koordinátora projektu:CROSS Zlín, a.s. , Hasičská 397, 763 02 Zlín