Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

ID projektu:  TA01030603Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02011TA01

Popis projektu:
Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncept řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu v zimě 2010. Tento model bude nahrazen přesnějším mezoskopickým modelem, schopným věrněji zpracovávat větší množinu charakteristik a ukazatelů dopravy, například vstupy z telematických systémů. To umožní kvalitnější predikci vývoje dopravní situace a reakci na výjimečné stavy (např. dopravní nehody). Pro účely řízení bude systém optimalizovat tři základní parametry signálních plánů (poměr zelených, offset, délka cyklu). Systém možní kvalitnější predikci vývoje dopravní situace a reakci na výjimečné stavy (např. dopravní nehody).

Jedná se o nový SW modul, který využívá nového algoritmu pro adaptivní řízení. Modul bude dále testován a implementován do dopravní ústředny. V rámci projektu proběhlo ověření technologie v poloprovozu dopravní ústředny ELSAREA V2.1 v Uherském Hradišti. Testování proběhlo úspěšně na pěti křižovatkách a pro testování byla připravena a schválena příslušná dokumentace. Vlastní testování a vyhodnocení bylo prováděno účastníky projektu. V rámci projektu vznikla SW část dopravní ústředny ELSAREA V3.0, kterou je možné již aktivně nasadit do komerčního provozu jako serverové a cloudové řešení s novým vizuálním zobrazením.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
Podpoří funkci/e ITS 3.3.3
9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR

3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.

3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

BENEFIT KPI EKZměny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EK Roční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2011-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  11 769 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA01030603

Kontakt koordinátora projektu:ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Tomáš Tichý