ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP)

ID projektu:  TA03030333Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02013TA03

Popis projektu:
Ingeligentní parkování se stává důležitou součástí konceptů chytrých měst. Města mají za cíl jednak zvýšit atraktivitu jednotlivých městských částí, optimalizovat podíl přepravní práce ve městě a v neposlední řadě také snížit ekologickou zátěž jednotlivých městských částí. Plošná instalace systému chytrého parkování napomáhá ke snížení počtu vozidel dojíždějících do centra města a díky dohledu nad platební kázní mohou města ročně získat určitou částku do svých rozpočtů. Tyto postředky mohou být následně použity např. na podporu cyklistické dopravy ve městě.

V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP). ISIP umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat strategie dopravy v klidu do městských aglomerací. Budou zcela automatizovány procesy související s managementem parkování ve městech zahrnující např. vyhrazené rezidentní zóny, parkovací domy, odstavná parkoviště atd. ISIP mj. povede k zvýšení efektivity výběru parkovného.

V rámci projektu byly zpracovány tyto výstupy:
1.  Front-end aplikace ISIP - funkční vzorek. Tento výsledek projektu je představován funkčním vzorkem palubního zařízení potřebného pro monitoring a vyhodnocení stavů vozidel při parkování. Jednotka je tvořena hardwarovým a také základním softwarovým prostředím umožňujícím nasazení SW vnitřní logiky. Funkční vzorek je založen na technologiích microPC, GSM/3G a GNSS.
2. Front-end aplikace ISIP - SW vnitřní logiky. Tento výsledek je představován softwarem, který na základě dat a informací vstupujících z funkčního vzorku palubní jednotky vyhodnocuje stavy vozidel ve vztahu k parkování. Jedná se o identifikaci zaparkování vozidla, apod. Výstupní informace jsou odeslány do centrálního systému k dalšímu zpracování.
3. Logika zpracování GNSS dat pro potřeby ISIP. Výsledek je představován softwarem, který na straně back-endu systému ISIP zpracovává a vyhodnocuje GNSS data získávaná z vozidel, resp. funkčního vzorku palubní jednotky. Klíčovou částí SW je algoritmus, který přiřazuje zaparkovaná vozidla do odpovídajících parkovacích zón/zařízení. Tyto algoritmy jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a ostatních nástrojích matematického a statistického aparátu.
4. Výsledkem je komplexní softwarový modul, který v rámci systému ISIP zpracovává a vyhodnocuje obrazová data z detailových kamer (ANPR), doplňuje data ze sensorů pro lokalizaci (GPS, kompas) a snímky z přehledové kamery. Specifikum tohoto modulu spočívá v algoritmech vyvinutých pro potřeby rozpoznání registračních značek zaparkovaných automobilů na uliční síti (kolmé stání, šikmé stání, vodorovné stání).

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
Podpoří funkci/e ITS 1.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem.
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 2.1:
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O2 -  Na území důležitých městských aglomerací mající vazbu na významné kapacitní silnice TEN-T podporovat vlastníky silniční sítě při budování a vybavování této sítě základními prvky ITS pro sběr dat.
2O5 -  Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním provozu do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran. Poskytovat informace řidičům přímo do přístrojů umístěných ve vozidle (s možností jejich filtrace podle potřeb řidiče) a vytvořit alternativní informační systém k pozemním telematickým prvkům umístěných na komunikacích.
Související indikátory AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS
Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EKZměna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu
Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2013-2015

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   9 767 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA03030333

Kontakt koordinátora projektu:INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.