ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Strategické dokumenty - ČR

Akční plán ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022-2024

Akční plán ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022–2024 je realizačním dokument Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050, kterou schválila vláda 4. ledna 2021. Hlavním cílem akčního plánu je reagovat na širší socioekonomické změny jako je koncept Smart Cities, digitalizace, automatizace apod. Akční plán jde cestou mezioborového sdílení a využívání dat z různých informačních zdrojů – s důrazem na otevřenost dat. Tyto projekty se budou posuzovat z hlediska mezioborového nebo nadresortního, s ohledem na možné synergie (nový mechanismus posuzování). Z veřejných rozpočtů jsou a budou podporovány zejména investiční akce a projekty pro zlepšení řízení dopravního provozu a jeho plynulosti, pro zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, včetně jeho zranitelných účastníků, a v neposlední řadě pro zlepšení řízení mimořádných situací. Schválením akčního plánu také dochází k nastavení nového mechanismu projednávání projektů ITS a C-ITS. K tomuto účelu upravena a posílena role Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy. Oproti minulosti budou mít její členové možnost navrhovat ideové záměry projektů a zároveň budou moci navrhnout gestora realizace – Správa železnic, ŘSD, ŘVC, SPS, ČD, a.s. atd.). Ideové záměry projektů budou po jejich projednání koordinační radou detailněji technicky rozpracovány do podoby záměru projektu. K ideovým záměrům projektů mohou jednotliví členové koordinační rady požadovat doplnění či přepracování, které se pak promítne v konkrétním návrhu záměru projektu.

Akční plán a další související dokumenty můžete nalézt níže.
Akční plán ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022 - 2024
Příloha 1 Finanční rámec pro budování ITS a C-ITS veřejným sektorem
Příloha 2 Seznam dobíhajících projektů připravovaných podle mechanismu nastaveného minulým IP ITS (do roku 2020)
Příloha 3 Seznam projektů pro nový Akční plán ITS (od roku 2021), které budou podle nového mechanismu předloženy k projednání Koordinační radě ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy
Předkládací zpráva
Usnesení vlády

Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050

Vláda ČR svým usnesením č. 7  ze dne 4. ledna 2021, schválila Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050. Autorem dokumentu je Ministerstvo dopravy, Odbor ITS a kosmických aktivit, Oddělení inteligentních dopravních systémů.

Tento dokument stanovuje, jaké priority v ITS mají být sledovány, jak má být organizována spolupráce s různými zainteresovanými subjekty a jaké nástroje (legislativní, normalizační, finanční) mají být k dispozici na podporu rozvoje inteligentních dopravních systémů a kooperativních systémů ITS. Dokument je aktualizací Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2050.

Strategie určuje rámec ITS a kooperativních systémů ITS, který bude realizován prostřednictvím konkrétních projektů. Ve strategii je vysvětleno specifikum ITS a kooperativních systémů ITS umožňující jedním opatřením (konkrétním projektem) naplnit více cílů, a proto není možné přesně určit jednu jedinou konkrétní provazbu mezi nimi. Každé opatření je popsáno tak, aby bylo zřejmé, v čem spočívá, k čemu přispívá a jakým směrem je třeba směřovat další kroky. Je tak vytvořen základ pro aktualizaci stávajících a přípravu nových ideových, následně rozpracovaných do podrobnějších konkrétních projektových záměrů ITS a kooperativních systémů ITS, které budou součástí návazného realizačního dokumentu ke Strategii, a to „Akčního plánu ke Strategii rozvoje ITS 2022 - 2024“. Opatření jsou uvedena v obecné rovině z toho důvodu, aby byl umožněn prostor pro vytvoření širokého spektra projektových záměrů, které budou naplňovat jednotlivá opatření strategie. Pokud by opatření byla formulována konkrétně, bylo by nutné vycházet z technologických řešení dostupných v době schválení strategie ITS vládou, tj. k 4. lednu 2021. Vzhledem k rychlému technologickému vývoji není možné přesně odhadnout rozsah a dobu dostupnosti nových řešení, která ještě nejsou v současnosti k dispozici pro masové nasazení.

Strategii a další související dokumenty můžete nalézt níže.
 

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Základní strategií týkající se využití ITS určuje vládou schválený „Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“. Jde o strategický dokument pro využití detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi ITS, GNSS a systémů pozorování Země. Tento dokument analyzoval nedostatky provozovaných ITS systémů v době svého vzniku, čímž poskytl přehled nejen o stávající situaci, ale také o přetrvávajících problémech.

Dále tento dokument stanovil vizi výsledného (ideálního) stavu fungování ITS a na tomto základě navrhl opatření, která jsou nezbytná, aby došlo k postupnému zlepšení stávajícího stavu, a to nejen z technického, ale i organizačního hlediska pro zlepšení vzájemné provázanosti jednotlivých druhů dopravy. Na základě této vize je stanoven globální cíl, kterým je zajištění plynulé, bezpečné a energeticky účinné dopravy.

Dopravní politika České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050 navazuje na hlavní průřezové cíle České republiky, Evropské unie a OSN (viz východiska) a na scénáře a SWOT analýzu z Analytické části Dopravní politiky.

Vize dopravní soustavy České republiky z hlediska dlouhodobého předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě, bude podporovat udržitelný vývoj ekonomiky a zároveň inkluzivní politiku namířenou na strukturálně znevýhodněné regiony a jejich obyvatele. Tento dopravní systém bude také splňovat požadavky z hlediska udržitelnosti, což znamená, že bude neutrální z hlediska vlivu na globální (nejen klimatické) změny (z hlediska mitigace i adaptace), bude mít co nejmenší vliv na veřejné zdraví, bude jen minimálně ovlivňovat biodiverzitu a bude vyváženě využívat přírodní zdroje na bázi obnovitelnosti tak, aby nezvyšoval dluh vůči budoucím generacím. Bude proto nutné uspokojovat potřebu po mobilitě osob a věcí a způsob zajištění těchto potřeb musí být ovlivňován tak, aby byla zajištěna udržitelnost ve vztahu k dalšímu ekonomickému vývoji.

Cílem je neomezovat dopravu, nýbrž rozvíjet ji. Avšak nikoliv v její současné extenzivní podobě se silnou závislostí na vysoké spotřebě energie, zejména fosilních paliv, nýbrž v energeticky nenáročné a environmentálně šetrné podobě. Společenským zadáním je proto zvýšit energetickou účinnost dopravy. To znamená zajistit snížení měrné spotřeby energie (podíl spotřeby energie a vykonané přepravní práce).
 
 

Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050

Strategický dokument Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050 (2021) připravil podmínky pro rozvoj dopravy jako základu pro rozvoj ekonomiky celé České republiky.

Pracovní skupina odborníků připravila návrh dopravního řešení dálniční sítě i v souvislosti se sítí železniční. Součástí jsou předpokládané trendy v moderních technologiích. "Návrh řešení rozvoje dálniční infrastruktury bude sloužit jako jeden z podkladů pro aktualizaci strategií Vlády ČR pro sektor doprava." (MD ČR 2021)


Dopravní sektorové strategie (aktualizace 2017 a 2023)

Dopravní sektorové strategie definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce. Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy, formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050. Dokument byl aktualizován v roce 2017.
 
 

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Dne 1. ledna 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 367/2019 Sb., obsahující nejen rozsáhlou novelizaci Zákona o dráhách, ale i podstatné změny Zákona o veřejných službách. V rámci této novely bylo uloženo Ministerstvu dopravy, aby v termínu do 30. září 2020 zpracovalo Koncepci veřejné dopravy. Jednou z částí této Koncepce  je vymezení hlavních cílů a priorit státu pro zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel se zvláštním přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci. 
 

Koncepce nákladní dopravy pro období 2024 - 2035

Koncepce nákladní dopravy pro období 2024-2035  (dále jen Koncepce nákladní dopravy nebo KND) navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050. Cílem Koncepce nákladní dopravy je stanovit priority pro oblast logistiky a nákladní dopravy a vytvořit takové prostředí, ve kterém může logistika a nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky, a zároveň hospodárně využívat existující zdroje a postupně se zbavovat závislosti na fosilních zdrojích. Jedním z prostředků ke snížení negativních celospolečenských účinků nákladní dopravy na společnost je rovnoměrná dělba přepravní práce mezi jednotlivé druhy dopravy. Je potřeba vytvořit takové prostředí, v němž budou moci být plně rozvinuty přednosti jednotlivých druhů dopravy, tj. aby mohly být poskytovány efektivnější a výkonnější logistické služby při naplňování strategických cílů v oblasti snižování energetické náročnosti, vlivu na životní prostředí a globální změny klimatu.
 


Koncepce městské a aktivní mobility

Koncepce městské a aktivní mobility je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050. Koncepce se zabývá možnostmi přenesení některých zásad Dopravní politiky z úrovně státu na úroveň krajské a zejména obecní samosprávy. Dokument také obsahuje část „Podpora aktivní mobility”.

 

DALŠÍ STRATEGIE A KONCEPCE

Silniční doprava

 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2021-2030 (zde), Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na období 2023 - 2024 zde. Akční plán 2021-2022 (zde), Analytické podklady k vývoji nehodovosti (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let (2017) (zde)
 • Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let (2018) (zde)
 • Vize rozvoje autonomní mobility (2017) (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - Český automobilový průmysl 2025 (zde),  Usnesení vlády (zde)

Železniční doprava

 • Sdělení č. 111/2004 Sb. Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému (zde)
 • Národní implementační plán ERTMS (2017) (zde
 • Plán moderního zabezpečení české železnice (2021) (zde)
 • Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR (2017) (zde)
 • Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy 2022-2026 (zde)

Kritická infrastruktura

 • Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu zde, Příloha 1 zde, Příloha 2 zde, Příloha 3 zde, Příloha 4 zde, Příloha 5 zde, Příloha A zde, Příloha B zde.

Geografie a BIM

 • Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 (GeoInfoStrategie 2020+) (2020) (zde, přílohy zde, zde a zde), která navazuje na:
 • Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (2014) (zde)  a  související Akční a Implementační plán (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM - Příloha: Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2020) (zde), která navazuje na:
 • Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017) (zde), Usnesení vlády (zde), Příloha usnesení vlády: Opatření vyplývající z harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice (zde)

Multimodalita

 • Metodické pokyny  k organizaci Celostátního informačního systému o jízdních řádech - Metodický pokyn č. 4/2010 (pozn. pro zpracování jízdních řádů, jejich kontrolu, schvalování a postupování do CIS JŘ) (zde), Metodický pokyn č. 5 (2014)  (pozn.: pro aplikaci CISnet) (zde)
 • Koncepce VaVaI v resortu dopravy do roku 2030 (zde)

Digitalizace, open data a kybernetická bezpečnost

 • Směrnice o katalogizaci a publikaci otevřených dat  (2016) (zde)
 • Vládní program digitalizace České republiky 2018+ (Digitální Česko) (Úvodní dokument zde), Usnesení vlády (zde)
        Přílohy programu:
        Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády) (zde)
        Informační koncepce České republiky (v gesci Ministerstva vnitra) (zde)
        Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) (zde)
        Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021-2025 (zde)

Telekomunikace

 • Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (2021) (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 (aktualizace NAP SG) (zde a zde ), Usnesení vlády (zde)
 • Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice (2019) (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (2019) (zde). Usnesení vlády (zde)
 • Zpráva o naplňování Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o aktivitách směřujících k naplnění Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (2022) (zde).

Vesmír

 • Národní kosmický plán 2020 - 2025 (2019) (zde), Usnesení vlády (zde)

Snižování zátěže obyvatelstva hlukem a emisemi z dopravy 

 • Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) (2020) (zde, přílohy zde), Usnesení vlády (zde), Informace o plnění aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2022 (zde), Opatření za rok 2022 (zde)
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) (zde), Usnesení vlády (zde), Aktualizace NAP adaptace na změnu klimatu pro období 2021 - 2025 (zde), Příloha 1 - adaptační opatření (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Aktualizace akčního plánu adaptace na změnu klimatu pro období 2021 - 2025 (zde)

Umělá inteligence

 • Národní strategie umělé inteligence v České republice (2019) (zde), Usnesení vlády (zde)

Ostatní

 • Státní energetická koncepce (2015) (zde), Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2020 (2020) (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM, 2014) (zde a zde), Usnesení vlády (zde)
 • Inovační strategie ČR 2019-2030 (zde), Usnesení vlády (zde)
 • Metodika přípravy veřejných strategií  (aktualizace 2019) (zde), Usnesení vlády (zde)