ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Strategické dokumenty - svět

USA - ITS JPO STRATEGIC PLAN 2020 - 2025

Již téměř tři desetiletí podporuje ITS JPO (Intelligent Transportation Systems Joint Program Office)  výzkum a vývoj v oblasti technologií a hodnocení každé generace ITS. Toto úsilí pomohlo zachránit životy, zlepšit přístup a mobilitu a zvýšit ekonomickou produktivitu.

ITS JPO se nyní těší na dalších 5 let inovací v dopravě. Strategický plán ITS JPO 2020–2025 popisuje vizi, poslání a strategie ITS JPO, které pomohou americkému ministerstvu dopravy dosáhnout jeho klíčových technologických výzkumných a vývojových priorit a zajistit, aby občané měli k dispozici nejbezpečnější, nejúčinnější a nejmodernější dopravní systém na světě.
Plán zahrnuje následující oblasti výzkumu
Strategický plán ITS na období 2020–2025 zahrnuje podrobnou diskusi o strategických cílech ITS JPO, souvisejících oblastech výzkumu a čtyřech programech přenosu technologií, které společně usilují o urychlení zavádění:
 • Rozvíjejících se  technologií
 • Přístupu k datům a jejich výměny
 • Kybernetické bezpečnosti pro ITS
 • Automatizace
 • ITS4US
 • Urychlení nasazení ITS prostřednictvím:
  • Hodnocení ITS
  • Budování kapacit ITS profesionálů
  • Architektura a standardy ITS
  • ITS komunikace 

Tento plán bude každoročně doplňován o roční plán modálního výzkumu ITS JPO, který poskytuje podrobnosti o projektech a iniciativách prováděných ITS JPO s dvouletým výhledem.

Strategický plán ITS  2020 - 2025 najdete zde.

 

AUSTRÁLIE - NATIONAL LAND TRANSPORT TECHNOLOGY ACTION PLAN 2020 - 2023

V srpnu 2016 schválila Rada pro dopravu a infrastrukturu národní rámec politiky pro pozemní dopravní technologie (dále jen "rámec politiky"). Rámec politiky nastiňuje dohodnutý národní přístup k politice, regulaci a rozhodování o investicích do technologií v odvětví pozemní dopravy. Tento národní přístup uznává, že pokračující pokrok v dopravních technologiích má potenciál zásadně zlepšit bezpečnost, produktivitu, udržitelnost a dostupnost australských dopravních systémů.

Změny v technologickém prostředí probíhají rychle, takže je náročné plánovat v dalekém horizontu.

Národní akční plán pro technologie pozemní dopravy (dále jen "akční plán"), který je základem politického rámce, stanoví krátkodobé až střednědobé národní priority. Akční plán zajišťuje, aby jednotlivé kroky australských vlád byly vhodně seřazeny podle priorit, aby se zamezilo duplicitám a aby se podpořila větší spolupráce a sdílení klíčových poznatků.

Akční plán na období 2016-19 přinesl důležitou základní práci v řadě klíčových oblastí, včetně reformy regulace, testování a výzkumu v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), zeměpisné polohy a bezpečnosti propojených vozidel. Tím Austrálie získala silnou pozici v globálním prostředí, protože vlády po celém světě se připravují na příležitosti a výzvy spojené s novými dopravními technologiemi. 

Akční plán na období 2020-23 navazuje na práci, která již byla provedena a probíhá v rámci akčního plánu na období 2016-19. Nové priority v této aktualizaci se zabývají technologiemi v odvětví nákladní dopravy, vozidly s nízkými a nulovými emisemi, mobilitou jako službou (MaaS), a jak propojená a automatizovaná vozidla (CAV) ovlivní budoucí infrastrukturu a územní plánování. Aktualizovaný akční plán zahrnuje také oblasti, na které se v budoucnu zaměříme. Tyto oblasti představují nadcházející priority pro národní koordinaci v závislosti na výsledcích klíčových opatření v tomto dokumentu a v kontextu rychle se měnícího světa a technologického prostředí.

Akční plán na období 2020-23 je strukturován podle klíčových otázek uvedených v politickém rámci:
 • Bezpečnost, zabezpečení a ochrana soukromí
 • Digitální a fyzická infrastruktura
 • Data
 • Normy a interoperabilita
 • Pozice pro narušení a změnu

Celý akční plán najdete zde
Akční plán bude cca v polovině roku 2024 aktualizovaný pro roky 2024 - 2027. Více informací najdete zdeSINGAPUR - INTELIGENTNÍ MOBILITA 2030 – STRATEGICKÝ PLÁN ITS

Plán slouží k systematické koordinaci implementace ITS v Singapuru a usiluje o propojenější a interaktivnější pozemní dopravu v komunitě. Singapurská vize ITS - "Směřování k propojenější a interaktivnější pozemní dopravě" - předpokládá integraci dopravního systému  -  osob i dopravní infrastruktury prostřednictvím ITS. Různým skupinám uživatelů dopravy bude snadno dostupná široká škála informačních služeb, které jim zajistí lepší zážitek z cestování. Nejdůležitější jsou tři klíčové a čtyři ohniskové strategie.

Tři klíčové strategie jsou následující:

1. Implementovat inovativní a udržitelná řešení inteligentní moility
2. Rozvíjet a přizpůsobovat ITS standardy
3. Vytvořit úzká partnerství a spolupráci

Čtyři ohniskové strategie jsou tyto:

1. Informativní
 • Technologie sloužící ke sběru dopravních dat
 • Dynamické zpracování big dat a jejich analýza
 • Přenos dopravních informací
 • Standardizace a zabezpečení dat

2. Interaktivní
 • Inteligentní systém správy vozového parku
 • Pokročilý management poptávky po využití silnic
 • Rozšíření integrace veřejné dopravy a silničního provozu
 • Inteligentní management křižovatky
 • Prostorové kontextové povědomí
 • Crowdsourcing
 
3. Asistivní
 • Propojená vozidla a infrastruktura
 • ITS telematika ve vozidle
 • Autonomní vozidla
 
4. Zelená mobilita
 • Podpora vyššího využívání veřejné dopravy a aktivní mobility
 • Zelená vozidla
 • Zelená ITS infrastruktura a alternativní zdroje energie

Více informací je k dispozici zdeTHAJSKO - STRATEGIE ROZVOJE ITS 

Inteligentní doprava je implementace inteligentních technologií do dopravních systémů, které slouží k uspokojení poptávky po cestování, a to včetně řešení dopravních problémů a plnění úkolů státu. Inteligentní doprava je stručně popsána jako "informativní", "asistenční" a "integrovaná".

Podle koncepčního rozvoje lze jednotlivé strategie shrnout takto:
1. Informativní
 • Inteligentní dopravní data (sběr informativních dat, inteligentní integrace dat) – výstupem je zřízení informačních center ve velkých městech.
 
2. Integrativní ITS
 • Inteligentní dopravní prostředí (integrované řídicí centrum, informativní plánování cest) - výstupem je zřízení řídicích center dopravy ve velkých městech)

3. asistivní ITS
 • Inteligentní logistika (asistivní veřejná doprava, informační systém veřejné dopravy na jednom místě, rozšíření mobility jako služby) – výstupem bude integrace plánování cest pomocí dat a jízdenky, mobilita jako služba a autonomní autobus.
 • Inteligentní bezpečnost dopravy (inteligentní vymáhání práva, inteligentní vozidlo) – výstupem bude systém vymáhání práva a oblast pro podporu připojených a autonomních vozidel.
 • Inteligentní veřejná doprava (interaktivní brána, inteligentní informace o nákladu) – výstupem budou digitální data o nákladní dopravě, propojená nákladní doprava a inteligentní brány.
 • Inteligentní dopravní mobilita (zřízení podvýboru ITS, podpora zřizování integrovaných ITS center ve městech) – výstupem bude Podvýbor pro ITS a Integrované centrum ITS, které bude zodpovídat za vývoj systémů ITS
 
Více informací najdete zde

 

JIŽNÍ KOREA - RÁMCOVÝ PLÁN INTELIGENTNÍHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 2030 ('21~'30) – VYTVPŘEMÉ BEZPEČNÉHO A POHODLNÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDÍ S VYSPĚLOU DOPRAVNÍ TECHNOLOGIÍ 

Základní plán Inteligentního dopravního systému je desetiletý zákonný plán v souladu s legislativou (Národní zákon o efektivitě integrovaného dopravního systému) a představuje strategii podpory rozvoje a šíření inteligentních dopravních systémů pro každé odvětví dopravy, včetně automobilové, silniční, železniční, letecké a námořní.

Po prvním plánu z roku 2000 (Inteligentní dopravní systém 1) a druhém plánu pro rok 2011 (Inteligentní dopravní systém 11) byl tentokrát vytvořen 3. plán. Tento Základní plán inteligentního dopravního systému 2030 byl vytvořen s vizí "poskytovat ekologické, bezpečné a nepřerušované dopravní služby zaměřené na lidi", přičemž cílovým rokem je rok 2030.
Hlavním obsahem Základního plánu inteligentního dopravního systému 2030 jsou následující body.

1. Vytvoření infrastruktury pro zavádění nových dopravních prostředků
 • Vytvoření infrastruktury pro hladké zavedení a aktivaci nových dopravních prostředků, jako jsou autonomní vozidla a městská letecká mobilita (UAM).
 • V rámci příprav na komerční zavedení plně autonomního řízení budována komunikační infrastruktura C-ITS na hlavních komunikacích (dálnicích apod.) 
 • Příprava na plné využití UAM přípravou standardů pro strukturu a vybavení nástupních zařízení UAM s vertikálním vzletem a přistáním v centru města a vytvoření 3D mapy města pro bezpečný provoz a efektivní provoz v centru města.

2. Řešení slepých míst v oblasti bezpečnosti provozu pomocí pokročilých technologií, jako je umělá inteligence.
 • Vytvoření systému řízení bezpečnosti před a po integraci s cílem posílit bezpečnost provozu v hlavních dopravních zařízeních.
 • Systém řízení stavu vozovky, který poskytuje řidičům informace o rizicích rozšířením inteligentního monitorovacího systému CCTV, který pomocí umělé inteligence odhaluje neočekávané situace, jako je jízda vzad, na hlavní úseky a v reálném čase zjišťuje stav povrchu vozovky (námraza atd.) a překážky (padající kameny atd.), aby se posílila bezpečnost silničního provozu.
 • Zavedení elektronického výstražného systému, který vyhodnocuje plynulost provozu na železničním přejezdu a sám vyhodnocuje nebezpečné situace, a vytvoření systému propojení s dopravními signály na přilehlých silnicích. 

3. Položení základů pro poskytování služeb na míru uživatelům.
 • Podpora pohodlného a efektivního pohybu tím, že odráží charakteristiky poptávky uživatelů.
 • Vývojem vnitřního polohového systému, který shromažďuje údaje o chování uživatelů z vnitřních a podzemních prostor.
 • Chytrá letiště - zavedení služby virtuálního asistenta na míru, který poskytuje optimální trasu cesty z domova k letištní bráně prostřednictvím mobilního telefonu na základě umělé inteligence, a rozšíření zavádění autonomních robotů pro přepravu zavazadel cestujících založených na řízení.
 
4. Podpora zahraniční expanze domácích inteligentních dopravních systémů.
 • V souvislosti s projektem ODA podporovat zahraniční export technologií pro řízení železničního provozu a bezpečnosti a podporovat domácí společnosti související s námořními digitálními technologiemi, jako jsou inteligentní informační služby pro námořní dopravu, při vstupu na zahraniční trhy, a tím vytvořit exportní ekosystém ITS korejského typu.

Celý text informující o obsahu dokumentu najdete zde.

ČÍNA - ČTRNÁCTÝ PĚTILETÝ PLÁN V SEKTORU DOPRAVY (2021 - 2025)

Plán se zabývá budoucím vývojem v těchto oblastech:
 • Standardizace v dopravě
 • Rozvoj komplexních dopravních služeb
 • Rozvoj letectví
 • Plán pro úspory energie a  redukci emisí
 • Plán rozvoje digitální dopravy
 • Rozvoj poštovního průmyslu
 • Rozvoj moderního komplexního dopravního systému
 • Rozvoj zelené dopravy
 
14. pětiletý plán rozvoje digitální dopravy
specifikuje cíle rozvoje digitální dopravy v Číně, podle kterého by do roku 2025 mělo dojít k digitalizaci, propojení sítí a intelektualizace čínské dopravy.Plán uvádí následující rozvojové cíle pro příštích 5 let:
- Vybudovat komplexní dopravní informační platformu zaměřenou na big data a společné sdílení.
- Vybudovat novou integrovanou dopravní infrastrukturní síť především na železnici (např. pokročilá správa vlaků a železniční dopravy, komunikační systém a inteligentní
systém řízení vlaků), na dálnicích (např. systém ETC a systém řízení dopravy, inteligentní servisní zóna), na kanálech (např, měřicí zařízení a monitorovací zařízení vnímání sítě), v oblasti civilního letectví a v poštovních službách (automatizované třídicí zařízení).
- Zavedení systémů Beidou, 5G a dalších informačních sítí, zejména globální námořní tísňové sítě Beidou komunikace a pátrací a záchranné služby, podpůrné systémy.
- Vybudovat integrovanou digitální dopravní síť s podporou elektrických jízdenek a inteligentních uzlů osobní dopravy.
- Vybudovat inteligentní logistickou síť multimodální dopravy, zejména s s rozvojem elektronických nákladních listů a inteligentní lodní dopravy.
- Modernizovat dopravní průmysl

Více informací najdete v článku zde