ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Přehled členění zaváděných služeb ITS v Evropské unii

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy v roce 2010 zavedla členění evropských služeb ITS pro zjednodušení koordinace činností.

Především upřednostňuje čtyři hlavní, prioritní oblasti vývoje a zavádění ITS vzhledem k jejich důležitosti při vývoji stavu ITS v Evropě (I. až IV.).

V rámci těchto oblastí bylo určeno šest prioritních akcí pro přednostní vývoj technických specifikací a norem ( a) až f) ) pro zajištění určování shody výrobků a služeb s nimi.

Pro sledování vývoje skutečného nasazení služeb ITS v čase byla EU EIP stanovena metodika s využitím osmi klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI, Key Performance Indicator) (O, C, R, L, E, Z, B, I).

Projekty uvedené v databázi ITS knihovny jsou zařazeny do těchto kategorií pro snadnou orientaci uživatele v zaměření těchto projektů. Přesné členění pro tyto tři účely je uvedeno v následující tabulce:
Prioritní oblast vývoje a zavádění harmonizovaných služeb ITS I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou 
Prioritní akce pro technické specifikace a normy k určování shody a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
d) - harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii
e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
f) - poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla 
Klíčové ukazatele výkonnosti / KPIpro sledování vývoje implementace O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů