ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Úvod do harmonizace zavádění služeb ITS v Evropské unii

Příprava Evropské směrnice ITS a její vydání roku 2010 se stala základem pro rozvoj následných iniciativ na evropské úrovni.

Historicky byly programy Evropské komise TEN-T zaměřené na harmonizaci zavádění ITS v silniční dopravě na mezinárodních koridorech následující:

Projekt EASYWAY zahrnul všechny euroregiony a sdružil národní silniční orgány (celkem přibližně 150 správců komunikací), státní správu a další přidružené partnery programu z veřejného i komerčního sektoru, například zástupce automobilového průmyslu a veřejné hromadné dopravy.

Program byl založen pro řešení dopravních problémů na důležitých evropských koridorech překračujících mezinárodní, regionální a přírodní překážky, a které souvisejí s vysokým procentem těžkých nákladních vozidel s vysokým podílem zahraničních řidičů nebo nacházejících se v sousedství s velkými městskými aglomeracemi.

Program definoval mezery systémů a služeb ITS tou dobou již nasazených. Zaměřil se na pokrytí těchto mezer rozvojem budoucích společných evropských služeb založených na získaných dobrých příkladech užití v praxi. Zároveň podpořil multimodální přístup a řešení.

Z harmonizačních aktivit pracovních skupin EASYWAY vyšly roku 2012 příručky Easyway Deployment Guidelines, pokyny pro zavádění pro jednotlivé oblasti ITS. Dnes již jsou tyto pokyny neplatné (nahrazeny v roce 2021, viz text níže).

Pracovní skupiny také připravily vizi do budoucna, jak ve spolupráci s dalším evropskými iniciativami, programy a projekty dále rozvíjet a harmonizovat služby ITS.

Na programy EASYWAY a EASYWAY II navázala od roku 2013 nově zřízená Evropská platforma ITS, se dvěma návaznými pokračováními až do roku 2021.

Cílem platformy bylo koordinovaně dosáhnout postupné aktualizace dosažené harmonizace v oblastech, kde to vyžadovala úroveň dosaženého pokroku a/nebo evropská nařízení v přenesené pravomoci, prováděcí nařízení a další pokyny. V roce 2015 proběhla aktualizace Příručky EASYWAY.

Evropskou platformu ITS lze považovat také za evropské centrum pro správu znalostí o ITS, které významně přispívá k co nejefektivnějšímu využívání norem a specifikací ITS.

Na Světovém kongresu ITS v říjnu 2021 v německém Hamburku měla oficiální premiéru Referenční příručka pro harmonizované zavádění základních služeb ITS v Evropě, výsledek práce Evropské platformy ITS, o které píšeme více zde. Tato příručka zcela nahrazuje předchozí příručky EASYWAY.

Výstupem Evropské platformy ITS a spolupracujících organizací byla v březnu 2022 publikována kniha s názvem Inteligentní dopravní systémy pro bezpečný, ekologický a efektivní provoz na evropské silniční síti, o které více píšeme zde.

Evropská platforma ITS umožňuje zpětně na jejích webových stránkách shlédnout výsledky událostí pořádaných přímo platformou nebo i jinými organizátory, kterých se účastnila některá z pracovních skupin platformy. Chronologicky řazený seznam událostí s odkazy najdete zde.