ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Průřezové projekty

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Monetizace dat o automobilech a mobilitě pro nové účastníky, technologie a aktéry 5GMETA
Jízdní kola a ITS BITS
Od Bilbaa po Oslo, řešení intermodální mobility a rozhraní pro osoby a zboží s podporou inovativní komunikační sítě BONVOYAGE
Odstraňování nedostatků při zavádění automatizovaných vozidel BRAVE
Rychlá datová komunikační síť pro připojené automobily CARNET
Zapojení občanů do zavádění oběhového hospodářství CECI
Společná informační platforma pro nízkouhlíkovou a udržitelnou mobilitu  CISMOB
Posílení škálovatelných inovací a nových obchodních modelů založených na hodnotách městského zemědělského ekosystému CityZen
Výpočty na edge a v cloudu: Vysoce distribuovaná softwarová architektura pro analýzy big data CLASS
Mobilita šetrná ke klimatu ve městech do roku 2050 2050 CliMobCity
Kooperativní logistika pro udržitelnou mobilitu zboží CO-GISTIC
Integrace územního rozměru pro soudržnost S3 COHES3ION
Zlepšení koordinace multimodální nákladní dopravy ve střední Evropě COMODALCE
Lepší železniční spojení a inteligentní mobilita ve střední Evropě CONNECT2CE
Využití koridorů TEN-T pro regionální rozvoj a logistiku CORCAP
Digitální doprava ve společnosti a pro společnost DIGNITY
Distribuovaná inteligence a technologie pro řízení dopravy a mobility DIT4TraM
Kapacity pro dynamické a flexibilní plánování trendů a politik nízkouhlíkové mobility ve střední Evropě Dynaxibility4CE
Vylepšená fyzická internetově kompatibilní odpověď na nákladní dopravu šetrnou k Zemi ePicenter
Klub evropských cestovatelů: Cestování v Evropské unii na základě účtu ETC
Evropský cestovní ekosystém Optimodal EuTravel
Předkomerční zadávání zakázek na budoucí autonomní autobusové provozní systémy na městské úrovni FABULOS
Evropská federativní síť pro výměnu informací v logistice FENIX Network
Vytvoření vzdušného (dopravního) ekosystému 21. století FF2020
První funkční, zabezpečený a důvěryhodný přijímač Galileo pro ITS FOSTER ITS
Celoživotně konfigurovatelná platforma inteligentní mobilitx umožňující autonomní a nákladově efektivní personalizovaná řešení pro sociální začlenění zdravotně postižených a starších osob s využitím technologií AM FreeWheel
Řešení založená na systému Galileo pro městskou nákladní dopravu GALENA
Podpora zavádění systému GALILEO pro mobilitu jako službu GALILEO 4 Mobility
Celostní přístup k integraci role řidiče a přidělování automatizace pro potřeby evropské mobility HADRIAN
Celostní přístup ke zlepšení udržitelné dopravy HARMONY
Udržitelný a integrovaný systém městské dopravy HITS
Holistická městská a příměstská mobilita HUPMOBILE
Podpora multimodální dopravy v chemické logistice ChemMultimodal
Infrastruktura ICT pro propojenou a automatizovanou silniční dopravu ICT4CART
Uvolnění rozsáhlé škály přístupu ke kombinované mobilitě prostřednictvím evropské sítě MaaS IMOVE
Inkluzivní řešení digitální mobility INDIMO
Infrastruktura pro budoucnost infra4Dfuture
Zvyšování inovační kapacity regionů v oblasti dopravy INNOTRANS
Inovace plánů udržitelné městské mobility pro nízkouhlíkovou městskou dopravu InnovaSUMP
Navrhování kooperativní interakce automatizovaných vozidel s ostatními účastníky silničního provozu ve smíšeném dopravním prostředí InterACT
Observatoř ITS  ITS Observatory
Přístupnost letiště z pozemní strany Laira
Nízkoemisní adaptivní logistika pro poslední míli LEAD
Využití big data k řízení dopravního provozu LEMO
Společenské vlivy propojených a automatizovaných vozidel LEVITATE
Plánování nízkouhlíkové mobility LOW-CARB
Přístup End-to-End k nástrojům mobility jako služby, obchodním modelům, umožňující rámce a důkazy pro evropskou bezproblémovou mobilitu MAAS4EU
Mobilita a dostupnost ve venkovských oblastech - Nové přístupy k rozvoji koncepcí mobility v odlehlých oblastech MARA
Mobilita založená na agregaci služeb a integraci aplikací MASAI
Multifunkční detekční systém - pokročilý "inteligentní dopravní systém" vytvářející chytřejší a bezpečnější evropské silnice MFDS
Modelování nových dopravních řešení pro městskou mobilitu MOMENTUM
Služby námořní a multimodální dopravy na základě projektu Ea Sea-way MOSES
Mobilita a hodnota času MOTIV
Multimodální a propojené uzly pro nákladní a osobní dopravu přispívající k 21. století s nulovými emisemi MOVE21
Zapojení zaměstnavatelů z veřejných subjektů do vytváření udržitelné mobility a plánování mobility MOVECIT
Mobilita jako služba v multimodálním evropském přeshraničním koridoru MYCORRIDOR
Novátorský nástroj podpory rozhodování pro hodnocení strategických investic do big data v dopravě a služeb inteligentní mobility NOESIS
Příležitost k dalšímu rozvoji evropského autonomního řízení vozidel s technologií FDSOI až do uzlu 12nm OCEAN12
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke sdílení automobilů Proaktivita řízená fúzí více zdrojů big data pro inteligentní mobilitu OPTIMUM
Zlepšená a digitalizovaná správa parkování jako nástroj podpory ekologické a multimodální dopravy v oblasti Jižního Baltu Parking Gets Smart
Zlepšení chování řidičů a přijetí propojených a autonomních vozidel veřejností PAsCAL
Nadnárodní spolupráce a partnerství pro zlepšení veřejné dopravy v okrajových a přeshraničních regionech Peripheral Access
Vyzvedni a jeď Pick up & Ride
Programovatelné systémy pro inteligenci v automobilech PRYSTINE
RebelRocket: 10x lepší Wi-Fi pro osobní dopravu RebelRocket
Zlepšení služeb mobility ve venkovských regionech REGIAmOBIL
Doprava reagující na poptávku s cílem zajistit dostupnost a spolehlivost veřejné dopravy na venkově RESPONSE
Venkovská mobilita v evropských regionech ovlivněná demografickými změnami RUMOBIL
Rozšíření uživatelsky orientovaných a datově řízených opatření pro propojené městské póly SCALE UP
Smart Cities s opakovaným užíváním open data SCORE
Integrované plánování sdílené mobility a regionální dopravy pro lepší spojení Střední Evropy SHAREPLACE
Provozní modely sdílené automatizace pro její celosvětové přijetí SHOW
Systém pro podporu rozhodování v dopravním plánování   SIADE SaaS
Měkká opatření a akce pro změnu chování a znalosti pro zahrnutí okrajových a venkovských oblasti SMACKER
Systém bezpečného parkování jízdních kol (2) SMART BIKING 2
Chytré dojíždění SMART COMMUTING
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke sdílení automobilů SOCIAL CAR
Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a další politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU SOLEZ
Sociální a univerzální technologie pomáhající detekovat příjezdy prostřednictvím sdK SOUTHPARK
Chytrý přechod pro chodce pro zvýšení bezpečnosti provozu na neřízených přechodech SPECK
Udržitelná politika reagující na přechod k městské mobilitě SPROUT
Příležitosti a výzvy sdílené mobility pro evropská města STARS
Metodiky výzkumu chytré nákladní dopravy a logistiky STORM
Připojení zázemí k hlavní síti TEN-T prostřednictvím dopravních uzlů nižší úrovně SubNodes
Udržitelné plánování městské logistiky pro zlepšení regionální nákladní dopravy SULPiTER
Síť zúčastněných stran v oblasti dopravy a logistiky TalkNET
Vylepšené techniky zpracování dat pro dynamické řízení multimodální dopravy TANGENT
Vylepšené služby v reálném čase pro optimalizovanou multimodální mobilitu založenou na kooperativních sítích a open data TIMON
Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území projektu TRANS TRITIA TRANS TRITIA
Spojení osobní dopravy na síti TEN-T s příhraničními regiony TRANS-BORDERS
Správa cestovních informací pro bezproblémovou intermodální dopravu TRANSIT
Evropský referenční datový model CEN pro informace o veřejné dopravě TRANSMODEL
Budování akceptace a důvěry v autonomní mobilitu TRUSTONOMY
Městská logistika jako služba na vyžádání ULaaDS
Inteligentní technologie software-UPDATE pro bezpečné a zabezpečené smíšené kritické a vysoce výkonné kybernetické fyzické systémy UP2DATE
Vertikální inovace v dopravě a logistice nad experimentálními zařízeními 5G VITAL 5G
Workforce Evropa - Program transformace pro automatizaci dopravy WeTransform
Podpora mobility mládeže a mladých dospělých ve venkovských oblastech prostřednictvím lepšího přístupu k evropským a vnitrostátním sítím osobní dopravy YOUMOBIL