Transport Scotland: Data životního prostředí & Sledování kvality ovzduší

Název projektu  anglickyTransport Scotland: Environmental Data & Air Quality Monitoring

Popis projektu
V současné době představují největší hrozbu pro čistý vzduch emise z dopravního provozu. Motorová vozidla s benzínovými a naftovými motory emitují širokou škálu znečišťujících látek, především oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, těkavých organických sloučenin a částic. Transport Scotland dosahuje pokroku v oblasti emisí na silnicích a jejich dopadů pokračováním programu Collaborative Sensor Rotation Programme (CSRP), který zahrnuje zadávání zakázek, instalaci, provoz a analýzu dat ve Skotsku pro Transport Scotland a další zúčastněné strany. CSRP zahrnuje řadu krátkých hodnocení kvality místního ovzduší a hluku na dohodnutých místech silnic v oblastech řízení kvality ovzduší. Data se sbírají za použití nízkorozpočtových senzorů. Za stejné období se také shromažďují místní provozní údaje; všechna shromážděná data jsou analyzována a uvedena. Toto hodnocení měří úroveň kvality ovzduší a hluku na silnicích a spojuje je s charakteristikami dopravního proudu a vozového parku. Údaje a analýzy jsou sdíleny s místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami.
Transport Scotland zkoumá řízení environmentálních incidentů v reálném čase pomocí metriky, modelů a algoritmů kvality ovzduší a hluku, které by mohly být integrovány do systémů řízení dopravy prostřednictvím CSRP.

Projekt definuje relevantní metriky pro měření, podporu hodnocení systémů před a po zavedení a poskytuje důkazy o změně složení vozidel v dopravním proudu a dopadu na kvalitu ovzduší.Tento projekt vybudoval důležitý soubor dat o dopravě a životním prostředí, který pomohl definovat metriky, které jsou nejvhodnější pro emise z dopravy, lépe rozumí vztahům mezi emisemi, dopravními daty a povětrnostními podmínkami a pomáhá informovat provozovatele sítí a cestující veřejnost ohledně otázky kvality ovzduší v souvislosti s dopravou

Tento projekt sloužil jako vstup do strategie pro nízké emise (2014) ve Skotsku. V delším časovém horizontu a na základě práce se CSRP se Transport Scotland může snažit vyvinout specifikaci hodnocení výkonnosti pro nízkonákladový systém měření kvality ovzduší; jako součást systému řízení environmentálních incidentů.Přenosná zařízení pro monitorování kvality ovzduší byla nasazena na úsecích hlavní silniční sítě protínajících městskou silniční síť. Byla také shromážděna dopravní a meteorologická data pro tyto oblasti a ve spolupráci s příslušným místním úřadem jsou tyto údaje analyzovány.

V rámci CSRP Transport Scotland vyvinula společnost Supersite s Transport Scotland na síti silničních komunikací sledování kvality ovzduší a hluku z dopravy s cílem usnadnit vývoj a vyhodnocování senzorů životního prostředí (Air and Noise Quality Monitoring Supersite). Supersite spolupracuje se Skotskou agenturou pro ochranu životního prostředí (SEPA) na společném sběru dat a porovnávání výsledků měření. Tento projekt vytvořil silné vazby mezi Transport Scotland a University of Strathclyde, univerzitou v Newcastlu, dodavateli zařízení a dalšími stranami v oblasti kvality ovzduší ve Velké Británii. Projekt pomohl zavést inovativní dopravu s ochranou kvality ovzduší.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Transport Scotland
Zúčastněné strany místní orgány, akademická obec, skotská vláda, poradenství, dodavatelé, výrobci
Harmonogram 2014