Studie bezpečnosti kooperativní a vysoce automatizované jízdy

Název projektu anglickyCooperative and Highly Automated Driving Safety Study

Popis projektu
Cílem projektu iMOVE je připravit se na příchod vozidel CAV s přínosem pro bezpečnost, mobilitu a životní prostředí na australské silnice. Vozidla CAV nabízejí potenciál významně snížit počet nehod způsobených lidskou chybou; přinášejí však také nové bezpečnostní výzvy. Tento projekt poskytne základní výzkumnou platformu - sestávající z prototypu elektrického CAV 4. úrovně Společnosti automobilových inženýrů (SAE), který bude použit k provedení bezpečnostní studie, jež zkoumá řadu dopadů a přínosů CAV.
 
Pět pracovních balíčků (WP) položí technické základy a základy lidského faktoru pro bezpečné zavedení CAV na australské silnice - poskytne důkazní základnu pro podporu vládní politiky a rozhodování a budoucího vývoje CAV v průmyslu.
 
Studie vypracuje doporučení týkající se toho, jak zajistit větší odolnost CAV a související infrastruktury vůči rizikům pro bezpečnost silničního provozu, a také zvýšit povědomí veřejnosti o CAV, aby se podpořilo jejich zavádění a realizace přínosů.
 
Pět pracovních balíčků je následujících:
 
1. Bezpečnostní, právní a etické aspekty: příprava žádostí o povolení k provozu na pozemních komunikacích a podání etických podkladů na podporu pracovních balíčků 1 až 4.
2. Předávání řidičských úkolů v automatizovaných vozidlech (AV): Vyhodnotit bezpečnostní dopady předávání úkolů mezi vozidlem a řidičem ve složitých situacích a vypracovat pokyny pro správnou praxi pro rozhraní člověk-stroj.
3. Integrace C-ITS a AV a hodnocení přínosů: Navrhnout a otestovat reakce AV na případy použití kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS) a vyhodnotit zlepšení výkonnosti AV a přínosy pro bezpečnost.
4. Australské bezpečnostní výzvy pro CAV v dynamickém silničním prostředí: Určete australské specifické scénáře kritické z hlediska bezpečnosti ("rizikové"), které se týkají interakce CAV s ostatními účastníky silničního provozu; určete možná zmírnění a otestujte zmírnění pro jeden scénář na silnici.
5. Informovanost veřejnosti o CAV a demonstrace: Vybudovat porozumění a povědomí veřejnosti o CAV prostřednictvím veřejných ukázek, displejů a cílené osvětové kampaně.
 
Existuje také podpůrný balíček, který se zabývá správou databází týkající se návrhu, budování a údržby IT infrastruktury pro sběr a analýzu dat, zejména pro WP3 a další projekt iMOVE, Jak budou automatizovaná vozidla interagovat se silniční infrastrukturou.

Zařazení projektu:
 
Proritní oblast B
Odpovědnost  Queensland Department of Transport and Main Roads
Zúčastněné strany Queensland University of Technology (QUT)
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/cooperative-highly-automated-driving-safety-study/