ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Koncepce a testování kooperativních systémů

Název projektu německyKonzeption und Erprobung kooperativer Systeme 

Popis projektu
Kooperativní systémy jsou součástí oblasti inteligentních dopravních systémů, které mají další potenciál vzhledem k jejich funkčnosti, aby byl dopravní proud pro účastníky silničního provozu bezpečnější, účinnější a šetrnější k životnímu prostředí, než může být dosaženo u nekooperativních dopravních systémů. Účastníci v kooperativních systémech vzájemně komunikují, vyměňují si a zpracovávají informace a data, a jsou tak schopni provádět aktivity nebo doporučit ostatním účastníkům silničního provozu, aby zlepšili bezpečnost dopravy, efektivitu dopravy a mobilitu. Kooperativní systémy jsou založeny na možnosti přímé bezdrátové komunikace mezi vozidly, mezi vozidly a infrastrukturou (komponenty) a u infrastruktury (komponentů) vzájemně mezi sebou. Z takto získaných dat a informací jsou aplikace vytvářeny přímým přenosem do vozidla, což umožňuje řidiči řídit bezpečněji, efektivněji nebo šetrněji k životnímu prostředí.

Cílem je výměna informací mezi aktéry na základě otevřených komunikačních standardů, vytvoření společné a nejmodernější znalostní základny, kterou mohou využít budoucí informační a asistenční systémy řidičů. Cílem opatření je prověřit proveditelnost národně podporovaného zavádění kooperativních systémů a položit základy pro úvodní rozhodnutí. Na základě výsledků stávajících výzkumných projektů a zejména výsledků rozsáhlého projektu simTD jsou otevřené otázky identifikovány a podrobně zkoumány. Provádění první spolupráce se uskuteční na dálnicích v mezinárodním koridoru Rotterdam - Frankfurt / Main - Vídeň. Na konci opatření by měl být stanoven politický, ekonomický a technologický rámec pro úspěšné zavedení kooperativních systémů. Pro rozhodnutí o celostátním zavedení kooperačních systémů v Německu jsou veškeré informace k dispozici. Mělo by být možné posoudit, zda nebo v jaké formě je možné zavést kooperativní systémy na vnitrostátní úrovni a jak lze konkrétně vypracovat úvodní scénář.

Při zavádění kooperativních systémů mají být dosaženy následující cíle:
  • Bezpečná a efektivní jízda jako příspěvek k zajištění udržitelné mobility
  • Prověřit proveditelnost národně podporovaného zavádění kooperativních systémů a položit základy pro úvodní rozhodnutí
  • Zvýšení bezpečnosti provozu, účinnosti a environmentální kompatibility v dopravě
  • Úspora společenskoekonomických nákladů (snížení dopravních nákladů, nákladů na životní prostředí a nehody)
  • Snížení počtu úmrtí a zranění

V rámci přípravy na zavedení C-ITS aplikací byl zahájen v Německu v roce 2013 národní přípravný projekt, který řeší implementace související s organizačními, funkčními a technickými podrobnostmi. V koridoru Rotterdam - Frankfurt / Main - Vídeň je jako první kooperativní aplikace realizováno varování před krátkodobými uzavírkami pomocí návěsu s varováním.

Jak přípravný projekt (v D, NL a AT), tak následné zavedení aktivit jsou prováděny v úzké spolupráci s evropskými organizacemi pro normalizaci a strategické subjekty, aby mohlo být realizováno budoucí rozšíření i mimo koridor Rotterdam-Frankfurt / M.-Wien.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Financování Pro implementaci opatření mají federální státní silniční úřady každoroční federální rozpočet ve výši 50 milionů EUR.
Harmonogram Prvními reálnými aplikacemi na koridoru C-ITS na konci roku 2016 byl pilotní provoz varování před uzavírkou v Hessensku. Zpočátku budou zavedeny a testovány požadované struktury v rámci správy. Na začátku roku 2017 probíhal paralelně interní a od poloviny roku 2017 otevřená zkušební provoz. V rámci otevřené zkušebního provozu jsou vyvinuty, testovány a vyhodnocovány rozsáhlé testovací scénáře s automobilovým průmyslem. Následně je testování plánováno na koridoru před tím, než budou ve zbývající části Německa vybaveny pracovní zóny výstražnými přívěsy.