Funkční ITS-předpis jako základ pro integraci inovačních systémových prvků do plánování investic

Název projektu německyFunktionales IVS-Regelwerk als Grundlage für eine Integration von innovativen Systemelementen in die Investitionsplanung  

Popis projektu
Aby bylo možné do budoucna integrovat nové systémy, chybí nadřazený rámcový předpis (jako funkční předpis), ve kterém jsou stanoveny cíle, mezní hodnoty a rámcové podmínky, které umožňují prostor inovace. Např. definovat snížení časů kongescí o x % a přijmout všechny žádosti o financování opatření, u nichž bylo prokázáno splnění tohoto požadavku, bez ohledu na omezení stanovená stávajícími prováděcími předpisy. K tomu je třeba dále rozvíjet metody pro stanovení účinnosti opatření ITS. Podmínkou tohoto funkčního rámcového nařízení by byla prováděcí pravidla platná pro různé alternativy, která slouží k harmonizaci realizace. Aby např. bylo dosaženo výše uvedeného cíle, přijalo se rozhodnutí o vytvoření liniového řízení dopravy (SBA), jehož provedení je v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

ITS-předpis, který má být vytvořen, umožňuje, aby byly v současném investičním plánování plně zohledněny inovační systémy a prvky systému. Inovace jsou proto mnohem lépe podporovány a průběžná adaptace na současný stav techniky je usnadněna. Měla by se hledat změna paradigmatu: již by neměly být rigidní prováděcí předpisy, avšak v popředí by měla být stanovena soustředěna pravidla zaměřená na dopad, v nichž by se více posuzovaly funkční aspekty.

Byla zahájena analýza možných srovnatelných řešení z jiných států (se zaměřením na Evropu i mimo ni), z jiných druhů dopravy nebo průmyslových odvětví. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Harmonogram polovina roku 2016: zadání zpracování s cílem vytvořit ideální funkční předpisy ITS a jejich přizpůsobení spolkové struktuře v Německu.
polovina roku 2017: předložení ideálních funkčních pravidel ITS
konec roku 2018: Přizpůsobení předpisů federální struktuře v Německu včetně konceptu zavádění (migrace)
2019: Praktické zkoušky funkčních předpisů ITS
2020: Budou zavedeny funkční předpisy ITS.