ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Národní podpůrná síť pro hmotnost na nápravy a související kontroly

Název projektu anglickyNational support network for axle weight and related controls

Popis projektu
Systém Magyar Közút Nzrt. a bývalý Národní úřad pro dopravu (NTA) zajišťující kontrolu nadváhy a nadměrných silničních vozidel jejich zastavením, i jejich měřicí síť, jejíž koncepce musela být přezkoumána z důvodu odstranění vnitřních hranic Evropské unie, lze považovat za předchůdce vývoje. V blízkosti hraničních přechodů a na jiných frekventovaných místech používá nová koncepce s technologii vysokorychlostního vážení v pohybu (HSWIM), která je schopna provádět měření na jedoucích vozidlech, a to i v případě vysokých rychlostí.

Vláda v rozhodnutí č. 1102/2016 ze dne 3. března 2016 rozhodla o zřízení Národní podpůrné sítě pro kontrolu hmotnosti na nápravy a souvisejících kontrol (dále jako „TSM“). Cílem projektu je vytvořit a implementovat Národní podpůrnou síť pro hmotnost na nápravy a související kontroly. Rozhodnutí vlády 2009/2016 pozměněné rozhodnutím vlády 2047/2016 stanovilo úkoly a lhůty pro NÚSZ Zrt. prostřednictvím příslušných vládních orgánů, kterým se nařídilo zřízení systému TSM na příslušné úrovni požadované k umožnění sankcí přestupků na základě objektivní odpovědnosti do září 2017.

Měřicí síť byla implementována na základě řídicího systému HU-GO. Některé prvky technologie HU-GO, které umožňují detekci registračního čísla, státní příslušnosti a kategorie vozidel, byly doplněny senzory HSWIM, které provádějí validovaná měření, která mají právní účinek. Naměřené hodnoty a zaznamenané údaje jsou zaslány příslušným orgánům za účelem analýzy a zahájení sankčních postupů (uložení správních pokut) u přetížených vozidel.
Byly vybrány portály řídicí infrastruktury HU-GO, které jsou vhodné pro poskytování funkcí TSM. Nových 16 portálů je schopno plnit požadavky na kontrolu stanovené NTCA a NTA. Proto má v sv roce 2017 celkem 89 měřicích míst 107 měřících stanic funkci TSM. Za jedno místo měření se považuje i několik portálů, které poskytují pokrytí pro celý profil silnice, a kde vzdálenost mezi portály nepřesahuje 600 m.

Systém TSM přebírá naměřená data z mýtného systému a ověřuje jejich pravost v reálném čase. V případě, že systém TSM indikuje porušení regulace hmotnosti, ověří vizuálně registrační značku, což předchází věcné správě; provádí se získáváním obrazu scény s vozidlem na základě identifikátoru generovaného měřicími stanicemi prostřednictvím mýtného systému. Systém TSM je schopen určit porušení týkající se celkové hmotnosti vozidla a zatížení na nápravu. Systém TSM může porovnat hrubou hmotnost stanovenou na základě měření s maximální přípustnou hmotností maďarských vozidel uvedených v registru vozidel i změřenou hodnotu zatížení na nápravu s hodnotami uvedenými v § 7 vyhlášky KöHÉM 6/1990 ze dne 12. dubna 1990.
Pokud má vozidlo nadváhu, systém TSM nahlédne do databáze Magyar Közút Nzrt. obsahující licence k trase k určení, zda provozovatel silnic schválil jízdu vozidla za daných podmínek. Pokud systém TSM zjistí porušení na základě zásady objektivní odpovědnosti, systém automaticky vygeneruje dokumenty potřebné pro správní řízení přestupku. Při vyhodnocování naměřených údajů bere systém TSM v úvahu datový obsah registrů výjimek (omezení o víkendech, technické rozdíly) a platné vydané licence na trasu a může podpořit postup vydávání povolení k výjimce. Systém TSM je schopen výměny dat přes standardní rozhraní s dalšími externími specializovanými systémy, např. EKÁER NTCA. Tímto způsobem, že k uskutečnění pohybu zboží podléhajícího dani dochází pouze na základě pohybu vozidla s nahlášeným registračním číslem, lze pohyby zboží vykazované v EKAERu řídit v reálném čase s měřením hmotnosti přepravovaného zboží.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (Národní mýtné platební služby; NÚSZ Zrt.)
Financování 28 300 000 000 HUF (cca 91 290 000 EUR)
Harmonogram 2016 - 2018
Kontakt Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
Zoltán Jákli, projektový ředitel, jakli.zoltan@nemzetiutdij.hu