ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CROCODILE A2/1 Přezkum hotových plánů řízení dopravy (TMP), příprava nových plánů se sousedními zeměmi za účelem řízení provozu přeshraničních dopravních koridorů a událostí, které se na koridorech vyskytly

Název projektu anglickyCROCODILE A2/1 Review of the finished Traffic Management Plans, preparation of new plans with the neighbouring countries in order to manage the traffic of cross-border transport corridors and the events that occur on corridors as well as possible

Popis projektu
Návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy. Vývoj systémů managementu dopravy na dopravních koridorech.
Plán řízení dopravy (TMP) je souborem předdefinovaných opatření použitelných pro různé zvláštní situace. Cílem Plánu řízení dopravy, evropské základní služby, je poskytovat účastníkům silničního provozu účinné řízení provozu, doporučení trasy a informace na konzistentním základě, čímž se zvyšuje výkon dopravní infrastruktury se zřízením možné přeshraniční, síťové nebo vícestranné spolupráce (pokud je to možné). Situace mohou být nepředvídatelné (nouzové situace, nehoda) nebo předvídatelné (opakující se události). Plány řízení dopravy lze kategorizovat podle oblasti, kterou pokrývají:
 • Regionální plány: pro sítě zahrnuté v TERN a uvnitř regionů, které lze za určitých okolností rozšířit a mohou být propojeny se sousedními regiony na meziregionální a přeshraniční úrovni
 • Plány napříč regiony: v oblastech TERN, pro národní koridory a sítě, které zahrnují více regionů
 • Přeshraniční plány: v oblastech TERN, pro přeshraniční dopravní sítě a hlavní dopravní koridory

Koordinované provádění a uplatňování plánů řízení dopravy v celé Evropě umožňuje efektivnější využívání evropské silniční sítě a poskytování integrovaných služeb uživatelům silnic.
Projekt navazuje na předchůdce přeshraničního řízení dopravy, účinnou dohodu o spolupráci uzavřenou zúčastněnými partnery a zahájenou společnou práci a rovněž uvádí dosažené výsledky společně vypracovaných plánů řízení.

Cíle 
Řízení provozu dopravních koridorů a sítí se týká vývoje, implementace a kontroly kvality Plánů řízení dopravy (TMP), které zahrnují evropskou dopravní síť a dopravní koridory, včetně meziregionálních a přeshraničních aspektů i multimodálních možností. Cílem tohoto dílčího úkolu je přezkoumat a aktualizovat dříve dokončené Plány řízení dopravy a vývoj nových plánů pro koridory hlavní sítě TEN-T v Maďarsku, zejména s ohledem na nejdůležitější dálnici M1.

Výsledky
V průběhu práce byly připraveny následující podrobné analýzy:
 • Analýzy provozu, které zahrnují zkoumání denního provozu, příslušného hodinového provozu a míry využití kapacity (zkoumáním poměru skutečného a přípustného provozu na přípustné a tolerovatelné úrovni služeb), trendy ve složení dopravního proudu s prověřením rychlosti nákladní dopravy, denního a měsíčního rozložení provozu, týkající se celého úseku dálnice za posledních 5 let. Kromě analýzy dopravních charakteristik v posledních několika letech zahrnují studie také prognózu vývoje a složení dopravy do roku 2020 s přihlédnutím k analýzám změn v mýtném systému (dříve neplacené úseky se staly zpoplatněnými a mýtný systém pro kraje se stal možným). V rámci analýz provozu byly podrobně analyzovány hlavní vztahy přeshraniční silniční dopravy také na hlavních koridorech – doplněny hlavními vztahy přeshraničního provozu, zejména s ohledem na dálnici M1.
 • Podrobné zprávy o nehodách vypracované analýzou nehod v období mezi 2010 a 2015 zahrnovaly klasifikaci nehod na základě typu nehody, relativní poměry nehod vypočtené na základě důsledků nehod, hustoty nehod a analýzu četnosti nehod.
 • Analýza přetížení zahrnuje analýzy na základě příčin, trvání a délky přetížení, denní doby, dne v týdnu a měsíci, i porovnání přetížení s databází nehod.
 • Aby bylo možné naplánovat opatření pro řízení dopravy, bylo nutné prozkoumat dostupnou infrastrukturu, jako jsou možnosti parkování nákladních vozidel a dalších přístupných parkovacích ploch, i zařízení pro řízení dopravy a informační systémy dálnic (monitorovací zařízení): stanice pro sčítání provozu, kamery pro sledování provozu / webové kamery) a proměnné dopravní značení  (VMS).

Byly vyvinuty scénáře pro celou národní základní síť TEN-T s různými úrovněmi intervence (které určují nezbytnou úroveň komunikace):
 • Úroveň 0: úroveň intervence: pouze poskytování informací
 • Úroveň 1: úroveň zásahu: místní / regionální přesměrování dopravy + poskytování informací
 • Úroveň 2: úroveň zásahu: přesměrování provozu zahrnující více uzlů (s přeshraničními opatřeními) + poskytování informací

Kromě toho byla mezi Maďarskem a Rumunskem uzavřena dohoda o spolupráci při výměně dopravních informací, která byla jedním z milníků projektu CROCODILE.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • c)
 • e)
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování 11 210 000 HUF (36 000 EUR)
Harmonogram 2015
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Tamás Attila Tomaschek, vedoucí managementu dopravy tomaschek.tamas@kozut.hu