Rozšířená silniční databanka (Banka Cestnih Podatkov, BCP), statické silniční údaje, INSPIRE (národní silniční síť), zřízení datového skladu ITS (jako součásti projektu Integrace řízení provozu v NCUP

Název projektu  anglickyExtended Road Data Bank (BCP), static road data, INSPIRE (national road network) Establishment of ITS Data Warehouse (within the project "Integration of Traffic Management in NCUP"), TN-ITSGO (pilot project)
Razširjena Banka Cestnih Podatkov (BCP), statični cestni podatki, INSPIRE (državno cestno omrežje) Vzpostavitev podatkovnega skladišča ITS (v sklopu projekta »Integracija upravljanja prometa v NCUP«), TN-ITSGO (pilotni projekt)

Popis projektu
Dostupnost dat o silničních, dopravních a dopravních službách používaných pro digitální mapy. V rámci vedení dopravních záznamů se shromažďují data o silnicích a průběhu jejich správy, údaje o stavbách silnic, dopravě, dopravní signalizaci a vybavení, investiční a technické dokumentaci a stavu silnic. Informace slouží pouze pro informační účely a jsou užitečné zejména pro statistické účely.

Statická data:
  • Informace o dopravním značení (vertikálním a horizontálním) pro vnitrostátní silnice jsou dostupné a používají se v aplikaci WEPS.
  • INSPIRE - Základní údaje o geometrii silniční sítě (do 2018 pouze pro národní silniční síť)
  • Pilotní projekt TN-ITS-GO zahrnující Agenturu pro bezpečnost dopravy (Agencija za Varnost v Prometu, AVP). Koordinátorem projektu je ERTICO.

WEPS
WEPS je webová aplikace pro dopravní značení. Jedná se o katastr dopravního značení a dopravních značek a je k dispozici kompetentním a odpovědným osobám (správě a údržbě, projektantům, subdodavatelům, supervizorům...). Pro každý prvek dopravní značky jsou k dispozici atributy a prostorová data. Kódy dopravních značek jsou definovány v Pravidlech dopravní signalizace a dopravního zařízení na silnicích Slovinské republiky RS č. 99/15, 46/17 a 59/18. Je povoleno odkazování na umístění/polohu pomocí lineárního odkazování společně s odkazováním na XYZ. Od 2019 probíhají práce na zajištění interoperability.

INSPIRE
Zřízení a obnova databáze s geometrickým popisem národní silniční sítě a harmonizace sběru s normou INSPIRE. K dispozici jsou informace o základní geometrii pozemní komunikace: silnice, řez, milník úseku (lineární odkazování), křižovatka. Atributy silnice (kategorie, šířka, počet jízdních pruhů, plocha, dopravní zatížení) jsou k dispozici jako lineární referenční atributy. K dispozici jsou také údaje o křižovatkách a dalších specifických bodech, ve kterých se mění atributy silnice. V budoucnu bude nutné zahrnout komunální silnice (nejen národní silniční síť) a vylepšit systém multimodálními informacemi (zahrnutí železniční infrastruktury, označení multimodálních uzlů...). INSPIRE je součástí celostátního GIS od 2019.

TN-ITS-GO
Pilotní projekt, součást CEF, podpůrný akční program (PSA) pro provádění přeshraniční výměny prostorových dat, což je zásadní pro implementaci aplikací ITS. Účelem projektu je stanovit strategii pro dodávání vstupů prostorových dat ITS od jejich původu až po databázi, která bude zpřístupněna pro digitální mapy a její koncové uživatele.

Datový sklad ITS, zřízený v rámci projektu „Integrace řízení provozu v NCUP“, je základem pro vývoj a implementaci multifunkčních systémů a služeb ITS.
Data získaná z různých zdrojů (regionální středisko řízení dopravy, policie, týmy v terénu, další dodavatelé...) jsou navržena a označena atributy popisujícími zdroj dat, podmínky, za kterých byla data získána, a další informace potřebné k popisu a interpretaci dat (tzv. metadata). Systém ITS Data Warehouse bude integrovat data generovaná a potřebná pro ITS s daty z jiných zdrojů a jiných archivů pro generování vstupů pro (specifické) místní, regionální nebo národní potřeby. Prohledávání datového skladu umožní flexibilní přístup k datům (podobně jako webové prohlížeče), přičemž uživatel zadá požadavek a systém najde relevantní informace. Umožňuje také filtrování, třídění, agregaci a provádění dalších statistických operací v datovém skladu. Data budou atribuční a grafická nebo zapsaná ve standardizovaných georeferenčních (GIS) formátech pro potřeby dalších současných služeb ITS (např. RDS-TMC). Velmi důležitá je organizace nebo obchodní model získávání a aktualizace dat, který bude podle potřeby aktualizován. Jedním z cílů je: „všechna data jsou k dispozici na jednom místě“.

Výsledky
2019 založení datového skladu ITS
2019 INSPIRE součástí národního dopravního GIS systému
2020 kompatibilita národních silničních provozních předpisů sítě a všech statických atributů s INSPIRE
2021-2022 kompatibilita integrovaného veřejného systému pro cestující s INSPIRE


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury (NCUP), DARS, DRSI
Harmonogram 2018 - 2022