Činnosti v rámci projektů CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, C-ROADS, C-ROADS 2, Integrace řízení provozu v NCUP a Integrace řízení provozu v NCUP 2

Název projektu  anglickyActivities under CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, C-ROADS, C-ROADS 2, Integration of Traffic Management in NCUP and Integration of Traffic Management in NCUP 2 projects
Aktivnosti v okviru projektov CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, C-ROADS, C-ROADS 2, Integracija upravljanja prometa v NCUP in Integracija upravljanja prometa v NCUP 2

Popis projektu
V souladu s nařízením o organizaci a fungování systému dozoru, hlášení a poplachu každý, kdo sleduje, hlásí, způsobuje nebo je přímo ohrožen přírodní nebo jinou katastrofou nebo jinou událostí nebo událostí důležitou pro ochranu před přírodními a jinými katastrofami musí neprodleně nahlásit a příslušnému informačnímu středisku. To platí také pro informace o silniční dopravě na území Slovinska, stavu a narušení nebo překážce silniční dopravy v důsledku přírodních a jiných katastrof a jevů nebo událostí ovlivňujících silniční dopravu. Nařízení jasně stanoví, že DARS d.d., PIC, společnosti provádějící údržbu silnic a policie musí také bezplatně a neprodleně poskytovat Středisku pro informace Slovinské republiky (Centru za obveščanje Republike Slovenije, CORS) informace o bezpečnosti silničního provozu. Informace shromážděné v CORS jsou také přenášeny a vyměňovány s PIC nebo jinými médii.

- DOPLNĚNÍ seznamu v Příloze 1 Pravidel pro oznamování a podávání zpráv v systému ochrany před přírodními a ostatními událostmi:
Údaje o silniční dopravě na území země, tj. údaje o stavu a narušení nebo překážce silniční dopravy v důsledku přírodních a jiných katastrof, jakož i o jevech nebo událostech ovlivňujících silniční dopravu, by se stále shromažďovaly v Informačním centru Slovinské republiky. V zájmu zajištění souladu se směrnicí EU nebo nařízením 886/2013 se navrhuje doplnit seznam v příloze 1 Pravidel pro hlášení v systému ochrany před přírodními a jinými katastrofami těmito kategoriemi událostí a jevů:
 • dočasně kluzká silnice
 • zvířata, osoby, překážky, trosky na silnici
 • oblast chráněná proti nehodám
 • krátkodobá práce na silnici
 • snížená viditelnost
 • řidič jedoucí nesprávným směrem
 • blokování reklam třetích stran
 • výjimečné povětrnostní podmínky

Výsledky:
- AKTUALIZACE / harmonizace stávajícího informačního systému PIC:
V procesu provádění směrnice 2010/40/EU se předpokládá, že PIC nebo NCUP budou jako národní ústředna pro výměnu dat pro řízení silničního provozu s využitím normy DATEX II (CEN/TS 16157). Všechny seznamy by proto měly být aktualizovány v souladu se specifikacemi směrnice 2010/40/EU a jejích dodatků.
- ZABEZPEČENÍ automatické výměny informací uvedené v nařízení 886/2013 mezi společnostmi CORS a PIC nebo jinými subjekty řízení dopravy:
Přenos a výměna dat mezi CORS a PIC je v souladu s Pravidly pro oznamování a podávání zpráv v systému ochrany před přírodními a jinými katastrofami (Úřední věstník RS, č. 26/08), tj. prostřednictvím lokálních sítí LAN regionálních informačních center připojených v síti WAN bez nutnosti datového formátu. Je nutné ověřit, že stávající režim je z technického a bezpečnostního hlediska relevantní a slučitelný se standardizovaným formátem DATEX II (CEN/TS 16157). Stávající forma výměny dat může být modernizována strojově čitelnou formou standardu. Informace o událostech nebo situacích v oblasti bezpečnosti silničního provozu musí obsahovat alespoň tyto informace: místo události nebo situace, kategorii události nebo situace uvedené v článku 3 nařízení 886/2013 a případně stručný popis a případně radu pro chování řidičů. V tomto případě CORS přebírá roli národního přístupového bodu.
- ZABEZPEČENÍ převodu všech dopravních nebo cestovních informací nebo alespoň bezpečnostních informací podle nařízení 886/2013 do formátu DATEX II ve formátu PIC nebo CORS:
PIC, jako potenciální národní přístupový bod k údajům a postupům, pokud je to možné, bezplatnému poskytování základních obecných informací uživatelům o bezpečnosti silničního provozu (předpokládané NCUP), by měl zajistit, aby se údaje shromažďovaly a předávaly v DATEX II nebo v jakékoli strojově čitelné formě, která je plně kompatibilní a interoperabilní s DATEX II. Data dostupná na portálu promet.si jsou v současné době kompatibilní a interoperabilní s DATEX II.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • c)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury (NCUP), DARS, DRSI
Harmonogram 2016 - 2022