Integrovaná strategie pro udržitelnou dopravu

Název projektu anglickySTREETS -Integrated Sustainable Transport Strategy

Popis projektu

Příprava integrované strategie Itálie a Malty pro udržitelnou dopravu umožní identifikaci hlavních multimodálních pokynů s cílem zasáhnout v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu v souladu s myšlenkou provozní integrace, jejímž cílem je minimalizovat celkové náklady na dopravu, zkrácení cestovní doby, znásobení a diverzifikace nabídky a monitorování dopadu na životní prostředí.

V souladu s evropskými politikami v oblasti dopravy definuje tato strategie rámec, jehož cílem je překonat úzká místa týkající se spojení mezi těmito dvěma státy a mobility (osob a zboží) v nich.

Byly určeny stávající podmínky a opatření ke zvýšení přístupnosti a přitažlivosti, přičemž se zohlednily aspekty týkající se zlepšení bezpečnosti dopravy, dopadu na životní prostředí a specifické potřeby zranitelných uživatelů. Tyto aspekty se sbíhají ve výstupu společné strategie; tento výstup sestává z programového dokumentu pro dva maltské ostrovy, který zahrnuje dosažení společných cílů na dvou úrovních: logicko-infrastrukturní úroveň (z hlediska infrastruktur, zařízení, propojení) a úroveň správy (činnosti plánování, koordinace a řízení / kontroly) dopravního systému jako celku. 

Webová platforma GIS umožňuje zkoušení a vývoj na základě identifikace problémů a příležitostí dopravního systému, prostřednictvím databáze ze společného mapování. Později lze pokračovat v georeferenčním mapovacím systému snadno použitelném a konzultovaném s různými zúčastněnými stranami. Cílem této platformy je zjednodušit plánování, monitorování a řízení akcí v oblasti dopravy. Tímto způsobem mají PA možnost založit své plánovací a intervenční aktivity průřezovým způsobem na bohatém informačním základě.

Malta má systém pro multimodální cestovní informace prostřednictvím webové platformy. V rámci projektu STREETS financovaného Evropskou unií byl implementován plánovač multimodálních cest. Tato platforma poskytuje informace o multimodálním směrování v rámci Malty, aby poskytla pokyny s odhadem cestovní doby. Vstupní údaje jsou založeny na statických cestovních dobách (např. při rychlosti volného dopravního proudu) a naplánovaných autobusových službách. Tento systém je navržen pro integraci s platformou ITS a provozem národního řídicího centra NTCC.
 

Zařazení projektu:

Prioritní oblast I.
II.
Harmonogram 2015
Kontakty https://www.independent.com.mt/articles/2013-11-23/education/Streets-Project-to-improve-accessibility-to-Malta-and-Sicily-3265953796
https://www.um.edu.mt/iccsd/ourprojects/streets