ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 8

8.1  Autorizované dopravní informace Informace o aktuálních i plánovaných dopravních informacích, o nehodách, o stavu komunikací apod. Z externích zdrojů jsou do systému NDIC přijímány jako externí dopravní informace. Zdrojů poskytujících DI jsou obecně desítky. Na základě zdroje je dopravní informaci přiřazena autorizace. Některé zdroje jsou brány jako autorizované k poskytování dopravních informací, některé zdroje poskytují pouze neautorizovaní dopravní informace. Tyto pak musejí být ověřeny operátorem NDIC, aby mohly být distribuovány odběratelům. Dopravní informace vytvořená či editovaná operátorem NDIC je důvěryhodná. Důvěryhodnost ostatních dopravních informací je převzata ze zdroje dopravní informace.
8.1.1.  Dohled nad dopravní situací Funkce poskytuje připravené seznamy dopravních informací a informace o konfliktech na úrovni sekcí jednotného uživatelského interface. Dopravní informace jsou v rámci dohledu nad dopravní situací zobrazeny v několika sekcích, které vždy zobrazují tabulkový přehled dopravních informací a jejich zobrazení v mapě. Vždy se jedná o filtrovaný pohled na dopravní informace. Vertikální schéma poskytuje schematické zobrazení tahu komunikace. Nad tahem komunikace jsou zobrazovány dopravní informace, vypočtený stupeň dopravy, kamery, ZPI a meteostanice.
8.1.2  Generování DI z telematických dat Z telematických dat funkce zajišťuje generování dopravních informací. Technologie detektoru dopravy může poskytovat informaci o detekci určitých stavů dopravy, např. stojící kolona vozidel v místě detekce, stojící vozidlo v jízdním pruhu, odstavené vozidlo na krajnici apod. Systém na základě metadat z detekce dopravního stavu automaticky vytvoří dopravní informaci. V případě detekce kolony může být tato detekce využita v modelu dopravy pro kontrolu či upřesnění délky kolony. Pravidla pro vytvoření dopravní informace jsou dána metadaty systému. Podle typu dopravní informace být lokalizace události být např. bodová (např. stojící vozidlo na krajnici), nebo liniová (délky kolony v rozmezí dopravního omezení až po detektor). Časová platnost vychází z frekvence poskytování dat detektorem dopravy. Podle typu informace se délka trvání nastavuje na dobu převyšující jeden nebo dva běžné intervaly pro poskytování dat detektorem.
8.1.3  Informace řidičům osobních vozidel pomocí inteligentních a s infrastrukturou komunikujících vozidel Tato funkcí vytváří, na základě spolupráce s jinými funkcemi, dopravní a cestovní informace určené inteligentním kooperativním vozidlům. Dopravní informace se pak jako doporučení zobrazují řidiči ve vozidle pomocí HMI, alternativně se předávají ve strojově čitelném formátu robotizovanému vozidlu.
8.2  Distribuce dopravních informací Funkce aktivně vytváří nové či aktualizované autorizované dopravní informace pro účely jejich distribuce modulem DDR2 NDIC. DI jsou odesílány protokolem http soap ve formátu XML dokumentu. Formát pro příjem informací je shodný s formátem pro její odesílání směrem k odběratelům. DDR přijímá dopravní informace a ukládá je do svého datového skladu v takovém rozsahu poskytnutých údajů, aby mohl být splněn požadavek na filtrování dopravních informací směrem k odběratelům. Formát sdílených dat bude vycházet z DATEX II.
8.2.1  Dynamická lokalizace Funkce, která bude provádět překlad z některého z uvedených lokalizačních systémů do ostatních. Tak bude možné rozšířit dopravní informace poskytované prostřednictvím NDIC i dalším odběratelům o další způsoby lokalizace dopravních informací a tím přispět k větší otevřenosti a celkové efektivitě (celkové úspěšnosti přenosu) dopravních informací. Uvedená schopnost bude využitelná jak v protokolech DDR (datově-distribučního rozhraní NDIC), tak při předávání dopravních informací ve formátu DATEX II. Funkce bude provádět konverze mezi těmito lokalizačními systémy na území ČR: 1. TMC lokací definovaných lokalizačními tabulkami (využívaný v systému distribuce dopravních událostí pomocí RDS-TMC – analog FM rádio); 2. systémem otevřeného beztabulkového popisu lokace OpenLR (navigační a mezinárodní telematické systémy); 3. identifikací lokace pomocí čísla úseku Global Network (interní a národní telematické systémy)
8.3  Specifické dopravní a cestovní informace pro nákladní dopravu Řidiči a dispečeři přepravních společností mají, na rozdíl od řidičů individuální nebo veřejné osobní dopravy, velmi specifické nároky na dopravní, cestovní informace a na jejich kvalitu a spolehlivost. Jedná se například o aktuální doby jízdy, informace o povětrnostních podmínkách, dopravních nehodách a omezeních uzavřením parkovišť nebo doporučení alternativních tras v případě uzavření některého úseku dálnice s cílem minimalizovat časové ztráty pro dopravce a kongesce z pohledu správce infrastruktury. Tato funkce vytváří tyto specifické informace.
8.3.1  Informace o obsazenosti odpočívek a parkovišť pro nákladní vozidla na silniční síti ČR Funkce bude poskytovat informace o obsazenosti parkovacích kapacit na odpočívkách a truck centrech včetně jejich krátkodobé predikce. Funkce by měla obsahovat minimálně tyto dílčí části: 1. export statických dat o odpočívkách a truck centrech, který umožní uživateli odebírat informace o všech odpočívkách, truck centrech, mycích stanicích na silniční síti včetně informací o poskytovaných službách v těchto lokalitách, parkovacích kapacitách a popisu každé odpočívky/truck centra, 2. export dynamických dat o obsazenosti parkovacích kapacit na silniční síti ČR, které uživateli umožní odebírat data o obsazenosti odpočívek a truck center v reálném čase, 3. zobrazení aktuální obsazenosti parkovacích kapacit na mapách a tabelárně, a to v dispečinku, na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci, 4. publikace informací o obsazenosti prostřednictvím aktorů (ZPI případně C ITS), 5. krátkodobá predikce vývoje obsazenosti odpočívek/truck centrech (na základně speciálních algoritmů a časových řad), 6. plánovač dopravy nákladních vozidel – poskytne řidičům informace o vhodné trase z A d B a doporučí místa k zaparkování s ohledem na legislativní aspekty a predikci.
8.4  Dynamické informace o veřejné dopravě Jedná se především o poskytování polohových informací vozidel veřejné dopravy v reálném čase nebo i zpětně (za vyžádaný časový úsek). Polohové informace jsou získávány prostřednictvím komunikačního kanálu od každého zapojeného vozidla. Kromě polohových informací mohou být evidovány a dále zpracovávány další informace z vozidla, např. alerty resp. informace o poruše apod. Bude využito platné ČSN 018245 (CISREAL).