ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 3

3.1  Zpracování dopravních dat Tato funkce zajišťuje zpracování naměřených dopravních dat ze zařízení umístěných na komunikacích (profilové detektory). Detektory poskytují data typicky v 5 min. intervalech. Do těchto intervalů jsou agregována i ostatní data. Na základě evidované hierarchie detekčních míst jsou naměřené hodnoty agregovány do řezů, případně linií. Z řezů jsou pak následně počítány hodnoty stupně dopravy. Některé detektory mohou poskytovat detekované hodnoty, které mají charakter stavu dopravy, např. kolona, odstavené vozidlo apod. Na základě metadat systému jsou z těchto stavů generována zdrojová data pro dopravní informace.
3. 2  Model silniční sítě Statický model silniční komunikace obsahuje informace o průběhu a průjezdnosti komunikace. Jeho základem je síť Global network. Slouží pro lokalizaci veškerých dopravních informací a stavu dopravy. Statický model silniční sítě je doplněn o aktuální dopravní omezení. Jde o vnitřní funkci NDIC, která slouží k realizaci jiných funkcí, např. funkce 8 Dopravní a cestovní informace.
3.3  Model dopravy Model dopravy popisuje aktuální a předpokládaný stav dopravního proudu. Na základě statisticky stanovené denní variace intenzity dopravy model stanoví predikci chování dopravního proudu v krátkodobém horizontu. Parametry dopravy jsou stanoveny po celé délce rychlostní komunikace, a to pro úseky bez dopravního omezení i s dopravním omezením. Hodnoty parametrů dopravy jsou vztaženy na úsek komunikace. Nejdelším možným úsekem komunikace je exit - exit. Tento úsek je pak dělen na kratší úseky v místech počátku a konce dopravního omezení.
3.3.1  Výpočet stavu dopravy Základní funkce současného systému NDIC. Stav dopravy je generalizované vyjádření charakteru dopravní události. Stav dopravy je definován výčtem kódů událostí z číselníku Alert-C. Stavy dopravy jsou využívány pro generování scénářů pro řízení a ovlivňování provozu. Pokud je stav dopravy označen jako kritický, může vyvolat varovnou zprávu.
3.3.2  Výpočet dojezdových dob Funkční modul provádí výpočet dojezdových dob na definovaných úsecích komunikací vyšších tříd, pro které jsou dostatečné zdroje informací o stavu dopravního proudu. Výstup z modulu, tj. aktuální dojezdové doby, jsou součástí modelu dopravní situace.
3.3.3  Predikce dopravní situace Predikční algoritmy poskytnou informace o pravděpodobném vývoji dopravní situace v krátkodobém horizontu. Predikce dopravní situace může být založena na různých principech a výsledky jsou klasifikovány z hlediska úspěšnosti poskytované predikce. Predikce dopravního stavu bude sloužit především pro identifikaci nadcházejících problematických stavů dopravy na komunikacích vyšších tříd a souvisejících alternativních trasách vedených po nižších třídách komunikací a jako podklad pro ovlivňování provozu vedoucímu ke zmírnění dopadů kongescí na dopravní proud. Tato funkce si žádá rozsáhlé a kvalitní datové zdroje do NDIC, zejména se jedná o data o dopravním proudu na dálničních sjezdech/nájezdech a také o pokročilý sběr dat o pohybu vozidel na komunikacích vyšších tříd na hranicích územních celků.
3.3.4 Pokročilé zpracování a fúze FCD dat Do NDIC budou integrována data z FCD v podobě lokalizovaných hodnot rychlosti a dojezdové doby na úsecích sítě, stupně dopravy. Tato funkce umožňuje NDIC pokročilé zpracování dat na bázi FCD, jejich fúzi s dalšími zdroji dopravních dat především dat z dopravních detektorů a umožňuje klasifikovat jednotlivé zdroje dat podle jejich spolehlivosti a validity vypočítaných hodnot. Integrací dat FCD do NDIC a implementací funkce pokročilého zpracování dat bude dosaženo zahuštění vstupních dat na do modelu aktuální dopravní situace i do predikčních modelů.
3.4  Aplikace pro dopravní inženýry Tato funkce poskytuje naměřené historické hodnoty a statistiky pro všechny integrované detektory a další datové zdroje. Uživatel vybírá požadované zdroje pomocí filtrování podle komunikace a dopravního směru. Data detektorů dopravy jsou agregována do hodinových a denních množství. Nad agregacemi modul generuje tyto statistiky: Denní intenzity, Statistiky, Dobu zdržení apod. V rámci funkce jsou předdefinovány různé statistické výstupy formou grafů a tabulek. Funkce poskytuje statistiky pro příchozí i odchozí dopravní informace. Funkce dává možnost vytvoření a exportu statistik tranzitu mezi hraničními přechody.
3.5  Organizace a koordinace výluk a uzavírek Funkce umožňuje kontrolovat požadavky plánovaných výluk a uzavírek a upozorňovat na jejich geografické a časové průniky a rozpory ve vazbě na ostatní funkce systému.
3.5.1  Koordinace uzavírek na dopravní infrastruktuře Funkce propojuje data z agend provozovatelů sítí silničních a železničních komunikací. Jedná se především data o uzavírkách a výlukách provozu, která jsou vůči sobě automaticky porovnávána a konflikty jsou zobrazovány uživatelům jako alerty různé důležitosti. Funkce bude uživatelům poskytovat podporu při plánování paralelních uzavírek a výluk na obou sítích.
3.6  Údržba komunikací a telematických systémů Funkce poskytuje aktuální informace o plánované a realizované údržbě prvků dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících technických zařízení dopravně-telematických systémů. Funkce tak usnadňuje realizaci běžné údržby a umožňuje její kontrolu a efektivní plánování. Základem funkce je ucelený aktuální pasport komunikací a zařízení včetně přehledných smluvních informací (smlouvy, záruky, servis), které se k nim váží.
3.6.1  Zimní údržba komunikací Funkce umožňuje efektivní plánování zimní údržby na strategické i operativní úrovni. Eviduje plány zimní údržby ve vazbě na jednotlivé prvky infrastruktury. Poskytuje aktuální informace o problémech ve sjízdnosti a způsobech jejich odstraňování. Dále predikuje možná omezení ve sjízdnosti a napomáhá koordinaci údržby v případě výrazně nepříznivých klimatických podmínek.
3.6.3  Ostatní údržba (sekání trávy apod.) Funkce poskytuje aktuální informace o potřebných a plánovaných úkolech běžné údržby dopravní infrastruktury. Zpracovává požadavky na pravidelné (plánované) i operativní (aktuální) požadavky na údržbu.
3.7  Evidence dlouhodobě nehodových míst a úseků V současné podobě jsou evidovány a prezentovány informace o dopravních nehodách v rámci mapových podkladů dostupných na portálu dopravniinfo.cz, resp. v jeho samostatném modulu infobesi.dopravniinfo.cz. Tato aplikace je výstupem v minulosti realizovaného výzkumného úkolu a je dostupná veřejnosti. Potenciál využití dat je podstatně vyšší: data mohou v určitém rozsahu, agregované podobě, při zohledněním historických dat poskytnout cenné informace o rizikovosti jednotlivých silničních úseků. Funkce by měla umožnit implementaci dalších hodnotících parametrů bezpečnosti silniční infrastruktury, např. těch, které celosvětově zpracovává a prezentuje dle jednotné metodiky Mezinárodní program hodnocení silnic iRAP, resp. jeho evropský sub-program EuroRAP.
3.8 Varovná hlášení Varovná hlášení o stavu dopravy jsou generována na základě nastavených metadat. Zpráva může vzniknout na základě nového úseku stavu dopravy, nebo kombinace úseků stavu dopravy. Operátor má možnost ze seznamu varovných hlášení otevřít detail události, která byla příčinou vzniku úseku stavu dopravy resp. vzniku varovné zprávy. Také je generováno varovné hlášení, jestliže je detekována jízda v protisměru na rychlostní komunikaci vybavené systémem detekce jízdy v protisměru. Pro detektory dopravy, ZPI a systémy tunelu je varovné hlášení generováno v případě, že zařízení není v generalizovaném stavu OK. Pro systém tunelu je také generováno varovné hlášení, pokud je tunel uzavřen. Modul detekce jízdy v protisměru generuje varovné hlášení v případě, že jízda v protisměru byla detektována. Funkce zobrazuje v okamžiku vzniku varovného hlášení upozornění na vznik nové situace formou popupu.
3.9  Vedení centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) Jádrem funkce je centrální informační systém obsahující jednotné úložiště informací o všech pozemních komunikacích v České republice, bez ohledu na jejich vlastníka či pověřeného správce (stát – kraj – obec). Tato funkce bude současně sofistikovaně podporovat příslušné procesy spjaté se správou pozemních komunikací. Mj. budou touto funkcí evidovány statické informace, jako je např. svislé dopravní značení.
3.9.1  Centrální evidence komunikací Vytvoření, udržování a sdílení centrální evidence (databáze) sítě komunikací ve vektorovém formátu a obsahující další atributy, které mají vliv na provoz a které jsou zároveň určeny dopravním značením.
3.9.2  Centrální evidence dopravního značení Vytvoření, udržování a sdílení centrální databáze dopravního značení včetně silniční sítě.
3.10  Matematicko-meteorologický modul Tato funkce vytváří spojité liniové informace o stavu sjízdnosti vozovky a modeluje vývoj tohoto stavu v čase. Základní informací pro tuto funkci jsou data z meteostanic rozšířená o další faktory jako je nadmořská výška, okolní terén, specifické lokální poměry, blízkost vodního toku apod. Výstupní informace této funkce může být ve formě dopravních a cestovních informací (jiná funkce NDIC) k dispozici dispečerům, třetím stranám, řidičům (cestujícím).
3.11  Integrační platforma kooperativních systémů Integrační platforma zprostředkovává vzájemnou výměnu informací mezi inteligentními infrastrukturami různých KH2, mezi centrálními prvky poskytovatelů služeb KH7 a/nebo výrobců vozidel KH5.
3.12  Centrální funkce systému C-ITS Tato funkce zajišťuje veškeré procesy a postupy centrálního prvku inteligentní infrastruktury C-ITS provozovaného ŘSD ČR.