Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech

ID projektu:  TA04031186Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na výzkum nových způsobů koexistence různých komunikačních systémů, optimalizaci komunikačních protokolů a vývoj univerzální integrační IP Radiové Gateway pro implementaci do komplexního integračního nebo dispečerského systému, včetně unifikovaného přenosu hlasu a dat v komunikačních kanálech pro interní a externí subsystémy (komunikační, bezpečnostní, informační, atd.). Projekt obsahuje vývoj progresivní systémové architektury při respektování komunikačních principů a pravidel radiové sítě (radiové komunikační protokoly různých systémů) aplikovaných na interní procesy a architekturu přístupového bodu (unifikace přístupového bodu) a jeho SW vybavení. 

Projekt vytvoří podmínky pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy za pomoci dispečerských systémů, typicky hromadné dopravy.

Byl vytvořen modulární funkční vzorek univerzální radiové brány (gateway) pro IP komunikaci v dispečerských systémech. Radiová brána umožňuje komunikaci IP dispečerského terminálu s rádiovými sítěmi následujících typů: - Analogová radiová síť - Digitální radiová síť standardu DMR (MotoTRBO) - Trunková digitální radiová síť TETRA - Trunková digitální radiová síť TETRAPOL. Implementace univerzální rádiové brány do integračnı́ch nebo dispečerských komunikačních sítí vede k zajištění kvalitativně vyšší úrovně běžných komunikačních služeb nebo služeb s vyšší formou mobility, efektivitou nebo kvalitou dostupnosti a operabilitou mezi rádiovými a ostatními účastníky telekomunikační dispečerské sítí. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
E - efektivita silniční sítě a kongesce
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 8.4
9.4
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Přenosové sítě
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Rozhodný specifický cíl č. 5.8
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O17 -  Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb.

6V1 - Posuny paradigmatu, jichž jsme byli svědky – od pečlivě řízených směrodatných dat ke značným proudům dat neznámé kvality v reálném čase – budou vyžadovat nové vědecké základy. Stále více aspektů na základě vědeckého zkoumání v dopravě vyžaduje sofistikované výpočetní metody, aby se mohly vyrovnat s komplexností dynamického prostředí.
Související indikátory  BENEFIT KPI EKZměna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet 12 029 000  Kč

Zdroje informací: https://ttc-marconi.com/produkty-a-sluzby/dispecerske-reseni-pro-krizovou-komunikaci-dispecersky-system-konos/
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031186

Kontakt koordinátora projektu:TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Třebohostická 987/5, 100 00 Praha