Dopravní telematiky zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu

ID projektu: TB0200MD059Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Ročně na pozemních komunikacích ČR zahyne mnoho cyklistů a chodců, a to především ne vlastní vinou. V současné době se masově rozvíjí cyklistická doprava, stává se tak každodenní záležitostí mnoha lidí různých věkových skupin. Na trhu se objevují aplikace, které slouží i k orientaci chodců v městské aglomeraci. Jinými slovy dopravní telematika může cyklistům, ale i chodcům významně pomoci v orientaci, zároveň i ke zvýšení bezpečnosti jejich provozu/pohybu v dopravním prostoru.

Spolu se zvýšením bezpečnosti účastníků silničního provozu, dojde k systematickému rozvoji veřejných dopravně telematických a informačních služeb pro zlepšení plánování, zefektivnění investování státní správy a územní samosprávy do dopravní infrastruktury. Zejména dojde k:
  • efektivnímu využití kapacit dopravní infrastruktury
  • sledování vývoje dopravy
  • optimalizaci využívání dotačních prostředků SFDI na cyklistickou infrastrukturu
  • zvýšení plynulosti dopravy a 
  • optimalizaci plánování dopravní infrastruktury

Uvedené cíle budou v teoretické rovině naplněny tvorbou požadovaných doporučení, výsledků promítnutých do dokumentů nelegislativní povahy (TP 179) a certifikované metodiky. Doporučení, výsledky nelegislativní povahy a certifikované metodiky (aktivity v rámci DC4) budou založeny na provedení analytické části projektu (aktivity v rámci DC1 a DC2), dále pak na pilotní implementaci a vyhodnocení zkušebního provozu (aktivity v rámvi DC3), který bude uvedená doporučení odrážet do praxe a názorně demonstrovat jejich dopady ve smyslu vytýčených cílů. Pilotní implementace tak bude současně představovat vstupy, ale i zpětnou vazbu ověřující doporučení a závěry řešení projektu. 

V rámci projektu byl vyvinut funkční vzorek dopravně-telematické technologie pro cyklodopravu a metodika.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 8.1.2
9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní opdravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR 5T1 -  Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede k snížení nehodovosti.

 3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EKPlánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 557 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0200MD059

Kontakt koordinátora projektu: INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4,  Ing. Tomáš Stárek Ph.D.