Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení

ID projektu: VG20132015118Projekt z programu: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015

Popis projektu:
Organizace veřejné dopravy v ČR stále více směřuje k integrovaným dopravním systémům. Systém je však velmi zranitelný mimořádnou událostí nebo krizovou situací v prostředí. Plánování a řízení veřejné dopravy je dnes podporováno množinou informačních a telematických aplikací a systémů. Jsou rozvíjeny dispečerské systémy v městských aglomeracích. Je tedy vytvořeno významné prostředí pro možné optimalizační procesy veřejné dopravy v krizových situacích.

Cílem projektu je nalezení optimálního způsobu tvorby informačních vazeb mezi systémy organizací krizového řízení a dispečinky řízení veřejné dopravy pro zabezpečení sdílení informací, které zlepší řešení krizí a mimořádných událostí. Cílem metodiky vzešlé z projektu je vytvořit základní definice technických a technologických rámců pro zabezpečení těchto informačních vazeb.

Projekt má tyto výstupy:
1. Metodika integrace telematických systémů ve veřejné dopravě do systému krizového řízení - komunikace z hlediska organizační úrovně standardů - metodika se zabývá integrací telematických systémů ve veřejné dopravě do systému krizového řízení z pohledu organizačních aspektů a vazeb
2. SW CarMap - zobrazení vozidel IDS JMK na mapě - software byl použit pro pilotní ověření využitelnosti pro instituce IZS

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
​Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS 6.1
4.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Nestrukturované informace
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny D
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 3.1
Rámcový specifický cíl č. 3.3

Rámcový specifický cíl č. 5.2
Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR
2O7 -  Včasně varovat o vzniku nehodové události a zajistit včasnou a adekvátní reakci k záchranInsert Row Beforeě lidského života. Bude poskytnuta včasná a komplexní informační podpora v případě mimořádných událostí a nehod vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.
2O9 - Připravit funkční propojení ITS s informačními médii a v době krizových situací využívat k informování účastníků dopravy (řidič, cestující, občan) odpovídajících informačních kanálů, kterými systémy ITS disponují.
 
3T1 -  Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení.
 
2O17 - Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
 
2O18 - Zabezpečit jednotný formát prostorových dat, který bude naplňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady ES/2/2007 INSPIRE a klíčových uživatelských skupin (správci dopravních sítí, IZS, uživatelé infrastruktury atp.), a to napříč jednotlivými druhy dopravy.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKVarování před nehodou a management nehod (Incident management)

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2013-2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné prostředky, celkový skutečný rozpočet   13 966 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VG20132015118

Kontakt koordinátora projektu:KPM CONSULT, a.s., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, Ing. František Kopecký, Ph.D.