Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II

ID projektu:  TA04031666 Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
V současné době je třeba zajistit přesun  poptávky po dopravě z méně ekologických dopravních druhů (individuální automobilová doprava) na druhy udržitelné (veřejná doprava). Jedním ze způsobů zatraktivnění veřejné osobní dopravy je zajištění bezproblémového průběhu jednotlivých cest, včetně integrace podmínek pro cestování s několika různými dopravci a včetně zvýšení informovanosti cestujících o nestandardních situacích, ke kterým může v rámci jejich přepravy dojít.

Hlavním cílem je zatraktivnění veřejné dopravy osob (veřejné linkové i městské hromadné). Projekt se soustřeďuje především na splnění následujících cílů:
 • Vybudovat systém přepravy osob s přenositelností jízdenky mezi navazujícími spoji i u různých dopravců. Do tohoto systému pak zakomponovat jak systém zajížděk, tak i nově v ČR tzv. systém spojů na zavolání.
 • Dále zvýšit informovanost cestujících, zejména ve vozidlech, aktuálními informacemi o navazujících spojích, s možnostmi tzv. dynamických označníků, kdy jsou dle příjezdové zastávky zobrazovány aktuální informace odjezdu projíždějících linek.
 • Realizovat další provázání vlastností inteligentních zastávek na ochranu majetku a zdraví cestujících v neobsluhovaných čekárnách. Součástí by měl být i vývoj nové řídicí zastávkové jednotky pro systém zastávek na zavolání.
 • Vybudovat systém rychlého spojení, tj. zkrácení odbavení v zastávkách při použití nových metod odbavení. Budou použity platební karty s “učící se” vozidlovou řídicí jednotkou, nákup jízdenek přes internet apod., včetně zkrácení čekání na křižovatkách ve městech pomocí preferencí veřejné dopravy.
 • Využít vozidla jako informačního zdroje pro cestující, realizovat systém zobrazování aktuálních zpráv a spotů na vozidlových LCD (dispečink LCD).
 • Zdokonalit dispečerské způsoby řízení o nové prvky, vytvořit dynamický systém výpočtů predikcí dojezdů vozidel na zastávky, využít výsledky pro plánování dopravy a úpravu grafikonů. Zavést také nové způsoby tvorby jízdních řádů včetně sledování a animace dopravy nad mapou při tvorbě jízdních řádů.
 • Navrhnout novou komunikační strukturu ve vozidlech, dále rozvíjet vozidlové řídicí jednotky, jednotky pro sčítání cestujících, komunikační jednotky, chování panelů apod., sjednotit komunikaci mezi vozidlem a dispečinkem.

Projekt navazuje na TA01031072  Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy.
 • Software E-paper pro zobrazování jízdních řádů poskytuje možnost vzdálené komunikace s e-paper zařízením pomocí API rozhraní poskytovatele zařízení. Tato knihovna je vyvinuta speciálně pro zařízení firmy Visionect (https://www.visionect.com/) a poskytuje možnost připojení k zařízení a k snadnému parsování jízdních řádů s XML souboru specifikovaného pomocí URL (např. http://www.mpvnet.cz/...). Informace získané z URL jsou následně vkládány do HTML šablony, kt. je dynamicky naplněna daty o konkrétním spoji, zkonvertována na obrázek a zaslána na e-paper zařízení. Obrázek je navíc zobrazen v GUI rozhraní aplikace (HTML i obrázek mají specifický label sestrojen pomocí časového razítka a jsou ukládány lokálně v aplikaci). Knihovna je naprogramována v jazyce Python (verze 2.7) a využívá standardního rozhraní WSGI.
 • Byla definována pravidla a zprávy pro implementaci zastávek na zavolání. Tyto zprávy pak byly integrovány do systému odbavení a ověřeny v praxi.
 • Byla získána a zpracována databáze audio nahrávek, návrh metodik komprese a identifikace audia, včetně nových způsobů komprese.
 • Byl vytvořen funkční vzorek - Elektronická čtečka jízdních dokladů - Jedná se o zařízení pro čtení elektronických jízdních dokladů ve formátu 2D čárových kódů. Zařízení automaticky detekuje čárový kód, dekóduje jej, ověří platnost jízdního dokladu a zobrazí veškeré informace obsažené v daném typu elektronického jízdního dokladu. Podporovány jsou tyto typy 2D čárových kódů: QR kód a Aztec kód. Zařízení je nezávislé na orientaci a vzdálenosti čárového kódu od snímacího zařízení a umožňuje čtení elektronických jízdních dokladů v papírové formě i na displeji mobilních zařízení.
 • Bylo navrženo řešení k modernizaci zastávek.
 • Byly navržené způsoby komunikace vozidlo - dispečink, které stávající systém rozšiřují o další prvky a data, jako jsou odbavení cestujících, způsoby platby atd.
 • Systém zahrnuje nové metody a způsoby výpočtu jízdného a rozúčtování transakcí.
 • Byl navržen nový algoritmus počítání cestujících, který byl otestován v reálném provozu.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
Podpoří funkci/e ITS 1.2
8.4
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 5.5
Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O13 -  Zajistit provázanost systémů o cestování veřejnou osobní dopravou s dispečerskými systémy dopravních společností zajišťujících veřejnou osobní dopravu v oblasti skutečného nasazení konkrétních typů vozidel na jednotlivé spoje, což má dopad zejména na problematiku prodeje jízdenek (lodních lístků i letenek), resp. na rezervační systémy.

2O15 - Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů, dále rozhlasů ve stanicích metra, zastávkách MHD s významnou frekvencí cestujících a terminálech veřejné osobní dopravy doplňovat o obsahově a stylově jednotné vizuální informace (signály), a to na nástupištích, v čekárnách i v dopravním prostředku.

6T8 - Vzájemně propojit v praxi elektronické odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě. Pro zajištění interoperability jednotlivých odbavovacích, informačních a řídících prvků ve veřejné osobní dopravě je potřeba standardizovat komunikaci mezi těmito prvky a to jak uvnitř vozidel, tak i s okolními systémy.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKDynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EKZměna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   13 815 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031666
http://splab.cz/download/software/software-pro-zobrazovani-jizdnich-radu

Kontakt koordinátora projektu:Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, Ing. Ivo Herman, CSc.