ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Inteligentní management parkování ve městech

ID projektu: EG15_019/0004921Projekt z programu: - EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (2014 - 2020)

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj integrovaného systému pro možnost řízení dopravy v klidu ve městech na základě primárních datových vstupů, vyhodnocování široké škály dat, jejich filtrace a následného efektivního poskytování informací řidičům pomocí IS.

Zvýšení parkovací kapacity ve městech bez výstavby nových parkovacích ploch a dosažení synergického efektu propojením tohoto navrhovaného systému s dalšími inteligentními parkovacími systémy, jako jsou P+R, parkovací domy a jejich informační a naváděcí systémy a informačním systémem veřejné dopravy. Z hlediska celospolečenského jde především o zlepšení životního prostředí ve městech a lepší využití veřejného prostoru. Realizací tohoto projektu by se také měly omezit investice vynakládané na budování nových parkovacích míst. 
 
Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS -
Podpoří funkci/e ITS 1.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Statická data
Podpoří přenosy Typy prezentace
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 5.5
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O5 -  Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním provozu do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran. Poskytovat informace řidičům přímo do přístrojů umístěných ve vozidle (s možností jejich filtrace podle potřeb řidiče) a vytvořit alternativní informační systém k pozemním telematickým prvkům umístěných na komunikacích.
Související indikátory AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EKZměna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

Harmonogram realizace: 2017-2019

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet / spolufinancováno EU - OPPIK, celkový plánovaný rozpočet   31 946 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EG15_019%2F0004921
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG15_019%2F0004921

Kontakt koordinátora projektu:ELTODO, a.s., Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.