Odbavení checkin-checkout cestujících

ID projektu: TB0500MD010Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
V současné době je potřeba zjednodušit odbavení cestujícího a vytvoření alternativy k individuální dopravě, kdy bude minimalizována výhoda individuální dopravy, že není nutné znát tarify jednotlivých dopravců nebo IDS. 

Cílem projektu je nalezení či ověření ekonomicky výhodných alternativních způsobů evidence a kontroly přepravovaných osob mezi počátkem a koncem uskutečněné cesty v rámci veřejné dopravy ze strany objednatele i poskytovatele dopravy. Při nalezení nelimitujících způsobů evidence začátku a konce cesty bude cestující zbaven omezení pro fyzický nákup a držení jízdního dokladu či průkazu. Cílem je vytvoření metodiky pro odbavení přepravovaných osob v rámci veřejné dopravy s využitím ITS a vesmírných technologií.

Projekt přinese možnost evidence a kontroly cestujícího z bodu A do bodu B bez nutné znalosti cestujícího o všech principech v regionální či celostátní dopravě nebo s ohledem na typ zvolené veřejné dopravy a následná možnost simulace dopravních proudů a jeho dopad např. na infrastrukturu, ekologii a urbanizaci.  Je to nutné pro zjednodušení odbavení cestujícího a vytvoření alternativy k individuální dopravě, kdy bude minimalizována výhoda individuální dopravy, že není nutné znát tarify jednotlivých dopravců nebo IDS. Naopak bude velmi pohodlné cestování bez nutnosti zastávek na odpočinek nebo načerpání paliva. S provázáním na taktové jízdní řády (není nutné znát jízdní řády na úroveň jednotlivých spojů či linek) vzniká konkurenceschopná veřejná doprava k individuální dopravě.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módůI
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
Podpoří funkci/e ITS 1.2
8.4
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.6 Systémová a průřezová opatření
9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O17 -  Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb.

2O10 - Upravit fungování Celostátního informačního systému o jízdních řádech podle zásad směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

6T8 - Vzájemně propojit v praxi elektronické odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě. Pro zajištění interoperability jednotlivých odbavovacích, informačních a řídících prvků ve veřejné osobní dopravě je potřeba standardizovat komunikaci mezi těmito prvky a to jak uvnitř vozidel, tak i s okolními systémy.

2O11 - Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy.

2O12 - K informacím o jízdních řádech a o spojení veřejnou osobní dopravou integrovat také tarifní informace, a to i v přístupné podobě pro cestující se specifickými potřebami.

2O13 - Zajistit provázanost systémů o cestování veřejnou osobní dopravou s dispečerskými systémy dopravních společností zajišťujících veřejnou osobní dopravu v oblasti skutečného nasazení konkrétních typů vozidel na jednotlivé spoje, což má dopad zejména na problematiku prodeje jízdenek (lodních lístků i letenek), resp. na rezervační systémy.

2O14 - Jakékoli informace, které mají být dostupné uživatelům, musí být poskytovány tak, aby je mohli přijímat v plném rozsahu i uživatelé handicapovaní: např. zrakově či sluchově postižení. Takoví uživatelé mají zároveň i specifické požadavky na data, ať již jde o potřebu jejich vyšší přesnosti (např. schopnost rozeznat ze zastávek stejného jména MHD jednu od druhé) či o ohodnocení přístupnosti místa pro daný typ postižení, o propojení s asistenčními službami, atd. Je třeba zajistit vytvoření a provozování centrální databáze aktuálně prováděných prací majících vliv na dopravu a na pohyb uživatelů v rámci přepravy z místa na místo, vč. Pěší chůze (výkopy, zábrany, lešení aj.). Tyto Informace z centrální databáze musí být dostupné pro všechny uživatele, aby mohly být nadále zpracovávány a využívány uživateli se speciálními potřebami mobility (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

2O15 - Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů, dále rozhlasů ve stanicích metra, zastávkách MHD s významnou frekvencí cestujících a terminálech veřejné osobní dopravy doplňovat o obsahově a stylově jednotné vizuální informace (signály), a to na nástupištích, v čekárnách i v dopravním prostředku.

2O16 - Jako součást profesní přípravy a pravidelných školení pro další získávání, udržování nebo rozšiřování odborné způsobilosti a znalosti zaměstnanců dopravců nebo správců a provozovatelů dopravní infrastruktury, kteří jsou v přímém kontaktu s cestujícími, zařadit znalost zásad komunikace s lidmi neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými, dále zařadit znalost zásad komunikace a pomoci osobám nevidomým a osobám s pohybovým omezením a také zařadit zásady jak přistupovat k lidem s mentálním postižením a jak s nimi komunikovat s cílem neprojevovat netrpělivost, neomezovat komunikaci, ale snažit se o nalezení cesty, jak se vzájemně lépe dorozumívat nejen prostřednictvím systémů ITS.

6T9 -  Odstraňovat bariéry v přístupnosti osob se sníženou schopností orientace, mobility nebo komunikace k veřejné osobní dopravě podporou zavádění systémů pro zlepšení orientace a sloužící k navigaci v neznámém prostředí (přístupném veřejnosti).

1T9 - Poskytovat podporu při pokrytí železničních koridorů, dálnic a rychlostních silnic telekomunikačními sítěmi operátorů mobilních sítí pro zajištění přístupu cestujících k vysokorychlostnímu internetu.

1O5 - Definovat na jaké infrastruktuře elektronických komunikací se předpokládají přenosy dat a jak bude tato přenosová síť dimenzována.
Související indikátory AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EKZměna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 220 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0500MD010
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=34154

Kontakt koordinátora projektu:ABIRAIL CZ s.r.o., Peroutkova 290/5, 602 00 Brno, Jiří Janšta